Certyfikat kompetencji zawodowych 20.09.2021

Certyfikat kompetencji zawodowych – czym jest?

Chcąc prowadzić działalność gospodarczą w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu rzeczy, lub osób, koniecznie musisz zadbać o szereg formalności. Jedną z nich, mającą kluczowe znaczenie, jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych. Dokument ten potwierdza, że osoba go posiadająca ma niezbędną wiedzę do wykonywania działalności transportowej. Na jego podstawie wydawana jest licencja na prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego – dlatego jego posiadanie jest takie ważne.

Przeczytaj także: Licencja transportowa. Kto musi ją mieć?

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

 • Od kogo wymagany jest certyfikat?
 • Jak go uzyskać?
 • Ile kosztuje?

Zapraszamy do lektury. Dzisiejszy wpis ma bowiem charakter bardzo praktyczny.

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych – kto musi go mieć?

W celu uzyskania licencji uprawniającej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego albo międzynarodowego transportu rzeczy, albo osób, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym, musi posiadać omawiany certyfikat kompetencji zawodowych. Oznacza to, że koniecznie musi go posiadać prezes lub udziałowiec przedsiębiorstwa, lub osoba zatrudniona w nim, która będzie odpowiadać za zarządzanie transportem. Stanowisko takie często nazywa się mianem managera transportu. W umowie o pracę zawieranej z takim pracownikiem należy wówczas wskazać takie obowiązki, jak:

 • przydzielanie ładunków,
 • utrzymanie floty,
 • kontrola dokumentów przewozowych,
 • zawieranie umów,
 • sprawowanie pieczy nad dokumentacją związaną z bezpieczeństwem.

Przeczytaj także: Kto odpowiada za przeciążony pojazd? 

Uwaga!

Manager transportu może współpracować jednocześnie z maksymalnie 4 przedsiębiorstwami. Jest to regulowane rozporządzeniem (WE) Nr 1071/2009. Natomiast flota, którą zarządza, nie może przekraczać 50 samochodów ciężarowych. Ograniczenia te wynikają przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.

Jak uzyskać certyfikat? – krok po kroku

Certyfikat kompetencji zawodowych wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu. Obejmuje on szeroką wiedzę merytoryczną oraz umiejętności związane z funkcjonowaniem branży TSL. W pierwszej kolejności należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie certyfikatu. Dodatkowo powinno się w nim wskazać, czego dokładnie ma dotyczyć – transportu rzeczy czy osób.

Uwaga!

Jeśli ubiegamy się równolegle o oba certyfikaty, trzeba złożyć dwa oddzielne wnioski.

We wniosku należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres do korespondencji i numer telefonu,
 • zakres kompetencji zawodowych, o które ubiega się wnioskodawca (transport osób albo transport rzeczy),
 • proponowaną datę i miejsce egzaminu.

Wniosek należy przesłać pocztą na adres Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

W tym miejscu należy również wskazać, że egzaminy odbywają się w różnych miejscach w Polsce – nie jest konieczne udanie się na niego jedynie do stolicy. Daty oraz miejsca najbliższych egzaminów można znaleźć na stronie internetowej instytutu. W tym miejscu należy również wskazać, że, składając wniosek, musimy pamiętać o odpowiednim terminie. By przystąpić do testu w konkretnym terminie, jaki nas interesuje, należy złożyć wniosek co najmniej 14 dni wcześniej. Pamiętaj również, że ilość miejsc na egzaminie jest ograniczona.

Certyfikat kompetencji zawodowych – egzamin

Po weryfikacji wniosku należy udać się na miejsce, w którym organizowany jest egzamin, w wyznaczonym przez Instytut czasie. Egzamin składa się z testu oraz zadania egzaminacyjnego o charakterze praktycznym. Pierwsza część składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru, natomiast zadanie egzaminacyjne to dwa przykłady praktyczne do rozwiązania. Jeden z nich zawsze dotyczy znajomości zagadnień związanych z czasem pracy kierowców, dlatego warto się odpowiednio do tego przygotować. Istotne jest również to, jak osoba egzaminowana uzasadnia swoje odpowiedzi. Obrazuje to bowiem właściwy tok myślenia.

Aby zdać egzamin, należy uzyskać w sumie minimum 60% punktów z obu testów, przy czym każdy z nich musi być zaliczony co najmniej na 50%. Sam test natomiast jest sprawdzany w ciągu 14 dni od dnia egzaminu. Jeśli zdasz egzamin, ITS wyśle do Ciebie certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób w ciągu 28 dni od daty egzaminu. Jeśli natomiast egzamin nie zostanie zaliczony, można przystąpić do niego jeszcze raz – po uprzednim złożeniu wniosku o egzamin poprawkowy.

Zwolnienie z części teoretycznej

Absolwenci studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich bądź też studiów podyplomowych, obejmujących niektóre lub wszystkie z zagadnień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, mogą być częściowo lub całkowicie zwolnieni z części teoretycznej egzaminu (testu 64 pytań). Wówczas do wniosku o wydanie certyfikatu należy dołączyć dyplom ukończenia studiów.

Koszt wydania certyfikatu

Łączny koszt wydania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych to zasadniczo 800 zł. Na tę kwotę składa się koszt 500 zł za sam egzamin oraz 300 zł za wydanie certyfikatu. W przypadku częściowego zwolnienia z egzaminu (w zakresie objętym programem studiów), zapłacisz natomiast opłatę za egzamin (500 zł) pomniejszoną o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego jesteś zwolniony. Jeśli jednak uzyskasz całkowite zwolnienie z egzaminu, kwota jaką będziesz musiał zapłacić, będzie dotyczyć jedynie wydania certyfikatu, czyli wyniesie ona 300 zł.