Zmiany w branży e-commerce 2021 02.04.2021

Zmiany w branży e-commerce 2021

Styczeń 2021 roku przyniósł istotne zmiany w obszarze e-commerce. Mimo, że zwiastowano je już od niemal roku, panująca pandemia wpłynęła na odłożenie w czasie nowelizacji m.in. przepisów Kodeksu Cywilnego. Można więc uznać, że przedsiębiorcy mieli czas na zapoznanie się z nowymi regulacjami, które już weszły w życie. Ale czy faktycznie tak było? Z pewnością było to o tyle trudne, że wokół tego tematu narosło wiele nieścisłości. W dzisiejszym artykule skupimy się na zebraniu w jednym miejscu wszystkich najważniejszych informacji dotyczących kwestii, jaką są zmiany w branży e-commerce 2021. 

Zmiany w branży e-commerce 2021 – przedsiębiorca z prawami konsumenta

Przepisy wprowadziły do polskiego porządku prawnego nową kategorię przedsiębiorcy. Będzie nim osoba fizyczna, dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą. Wówczas taka osoba będzie mogła w niektórych sytuacjach korzystać z pewnych uprawnień przynależnych do tej pory wyłącznie konsumentom. Zmiany będą obejmować trzy najważniejsze uprawnienia konsumenckie w zakresie stosowania:

  • niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzul abuzywnych),
  • rękojmi za wady,
  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Uwaga!

Warto zaznaczyć, że zmiany dotyczyć będą jedynie osób, które prowadzą firmę wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W związku z czym, nowa ochrona nie będzie dotyczyć np. wspólników spółek prawa handlowego.

Skorzystanie z uprawnień konsumenckich przez przedsiębiorcę będzie możliwe tylko wtedy – gdy co prawda zawrze on umowę związaną z jego działalnością gospodarczą – ale nie będzie ona dla niego posiadała charakteru zawodowego. Wówczas taka umowa będzie podlegała ogólnym regulacjom dotyczącym ochrony konsumentów. Warunkiem zatem będzie, aby z treści umowy wynikało, że nie jest to transakcja o charakterze zawodowym. Można więc stwierdzić, że rola tego charakteru w tej kwestii odgrywa kluczową rolę.

Jak udowodnić charakter zawodowy?

Wszystko wydawałoby się proste, gdyby nie wskazany w przepisach – nie ukrywajmy – problematyczny ,,charakter zawodowy”. Zdawać by się mogło, że pojęcie to mówi nam wszystko, a zarazem nic. Jak go rozumieć w praktyce, tak aby ktoś nam nie zarzucił wymuszania korzystania z uprawnień konsumenckich?

W istocie, kwestia ta sprowadza się do samych podstaw i początków. Przypomnij sobie moment, kiedy rejestrowałeś swoją firmę. Wówczas wskazywałeś przedmiot działalności gospodarczej według klasyfikacji PKD. Służy on do wyznaczenia rodzaju działalności i ram aktywności gospodarczej jakiej podejmuje się przedsiębiorca. W ten sposób dla hydraulika właściwym rodzajem działalności gospodarczej będzie świadczenie usług naprawczych instalacji hydraulicznych, zaś dla osoby zajmującej się rękodziełem np. produkcja świeczek.

Dzięki przedmiotowi działalności wskazanemu w CEIDG możliwa jest weryfikacja, czy dana czynność wchodzi w zakres czynności zawodowo podejmowanych w ramach rzeczywiście wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Dla hydraulika zakup laptopa potwierdzony fakturą VAT (nawet jeżeli komputer używany będzie w zakładzie do ewidencjonowania zamówień) nie będzie przesądzał o charakterze zawodowym transakcji. W konsekwencji, w przypadku takiej transakcji, taki przedsiębiorca będzie mógł korzystać z przyznanych uprawnień konsumenta. Z drugiej strony, ten przywilej nie będzie przysługiwał hydraulikowi, który np. zakupi klucze do rur. Zakup tego rodzaju sprzętu będzie czynnością wykonywaną w ramach codziennych aktywności wynikających z przedmiotu działalności. W związku z tym, będzie to transakcja o charakterze zawodowym wyłączona z ochrony konsumenckiej.

Zmiany w branży e-commerce – pakiet VAT e-commerce

Z początkiem lipca 2021 roku dla branży e-commerce zostanie wprowadzone nowe rozwiązanie podatkowe. A mianowicie pakiet VAT e-commerce, który będzie obowiązywał na terenie całej Unii Europejskiej. Głównym celem tego rozwiązania jest doprowadzenie do zmniejszenia przewagi konkurencyjnej sklepów internetowych, które nie mają siedziby w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ma to doprowadzić do poprawy ściągalności samego podatku VAT i uproszczenia procedur administracyjnych związanych z poborem tego podatku od przesyłek towarów nabytych poza Unią Europejską, a także redukcja związanych z tym kosztów. Wszystko to ma wyrównać szanse europejskich – w tym polskich firm – w konkurencji z przedsiębiorcami spoza UE.

Praktyka – zmiany w regulaminach sklepów

Przyznanie niektórym przedsiębiorcom praw konsumenta wiąże się z dodatkowymi obowiązkami sprzedawców. Jednym z nich z pewnością będzie obowiązek weryfikowania wspomnianego wcześniej charakteru czynności. W momencie, kiedy dany przedsiębiorca będzie chciał skorzystać z uprawnienia konsumenckiego, np. z prawa odstąpienia od umowy, sprzedawca będzie musiał sprawdzić, czy faktycznie ten przedsiębiorca może tego dokonać. Innymi słowy będzie musiał zweryfikować, czy transakcja nie miała dla kupującego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Prowadzi to do stwierdzenia, że za każdym razem, gdy przedsiębiorca będzie chciał odstąpić od umowy lub skorzystać z rękojmi w pełnym zakresie jak konsument – konieczna będzie weryfikacja jego działalności w zadeklarowanej w CEIDG. Wywiązanie się z tego obowiązku z pewnością będzie wiązało się z koniecznością przeanalizowania i aktualizacji regulaminów sklepów.

O jakie podstawowe rozwiązania musisz więc zadbać w swoim e-sklepie, aby odpowiadał on już obowiązującym przepisom prawa?

  1. Z pewnością zacznij od wspomnianego wcześniej regulaminu sklepu. Określ w nim nowy rodzaj podmiotu – osobę fizyczną, dokonującą czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
  2. Dokonaj zmian w formiarzach odstąpienia od umowy i reklamacji.
  3. Wyjaśnij, w jaki sposób przebiegają procedury w Twoim sklepie internetowym. Wyjaśnij, w jaki sposób identyfikujesz klientów i po co Ci ich dane.