BIZNES 31.10.2020

Zasady korzystania z systemu Intrastat

Na pierwszy rzut oka, system Intrastat może wydawać się dla przedsiębiorców nieco skomplikowany. Nie mówiąc już o tym, że czasem trudno ustalić, czy obowiązek dokonania zgłoszenia w Intrastat nas dotyczy. W poniższym artykule przedstawiamy zasady korzystania z systemu Intrastat, wskazując:

 • Kiedy powstaje obowiązek złożenia deklaracji Intrastat?
 • Kto jest zobowiązany do jej złożenia?
 • Jak dokonać zgłoszenia i w jakim terminie?

Jakie transakcje należy zgłaszać do Intrastat?

System Intrastat jest prowadzony w celach statystycznych związanych z handlem międzynarodowym. Zgłoszeniu w systemie Intrastat podlegają zarówno przywozy jak i wywozy towarów:

 • Wywozy obejmują następujące towary opuszczające Państwo Członkowskie UE wysyłki i mające przeznaczenie w innym kraju UE:
  • towary wspólnotowe, z wyjątkiem towarów, które pozostają w zwykłym obrocie między Państwami Członkowskimi,
  • towary objęte w Państwie Członkowskim wysyłki procedurą celną uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną.
 • Przywozy towarów obejmują następujące towary wwożone do Państwa Członkowskiego przywozu, które zostały pierwotnie wysłane z innego Państwa Członkowskiego:
  • towary wspólnotowe, z wyjątkiem towarów, które pozostają w zwykłym obrocie pomiędzy Państwami Członkowskimi;
  • towary uprzednio umieszczone w danym Państwie Członkowskim wysyłki, zgodnie z procedurą celną uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną, które zostały otrzymane zgodnie z procedurą celną uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną lub dopuszczone do swobodnego obrotu w Państwie Członkowskim przywozu.

Przykład nr 1
Zgłoszeniu Intrastat podlega fizyczny przepływ towarów wspólnotowych między dwoma krajami UE (np. towary wysyłane z Francji do Polski muszą zostać zgłoszone w obu tych krajach).

Progi statystyczne

Obowiązek dokonania zgłoszenia w systemie Intrastat powstaje z chwilą przekroczenia odpowiednich progów ustalonych przez GUS.

Na bieżący rok (2020) GUS ustalił następujące progi:

 • próg podstawowy:
  • dla przywozu: 4 000 000 zł
  • dla wywozu: 2 000 000 zł
 • próg szczegółowy:
  • dla przywozu: 65 000 000 zł
  • dla wywozu: 108 000 000 zł

Organem właściwym w sprawie zgłoszeń do systemu Intrastat jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Pełny adres:

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Wydział INTRASTAT
Lubieszyn 11i
62-002 Dołuje

Na ten adres należy kierować wszystkie pisma w sprawach wezwań, upomnień i jakichkolwiek postępowań w sprawie kar pieniężnych dotyczących Intrastat.

Zgłoszeń do systemu Intrastat dokonuje się natomiast tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.

Jak obliczyć wartość transakcji?

Jak już wspominaliśmy, obowiązek zgłoszenia do Intrastat powstaje z chwilą przekroczenia ustalonych przez GUS progów. Wartość dokonanego przywozu i wywozu towarów w celu ustalenia, czy podlega się pod ten obowiązek, określana jest w następujący sposób:

 • wartość transakcji (obliczaną oddzielnie dla przywozu i wywozu) stanowi kwota będącą podstawą opodatkowania towarów podatkiem VAT (tj. bez kwoty samego podatku). Jeżeli do podstawy opodatkowania wliczony jest podatek akcyzowy, to nie należy go uwzględniać, sprawdzając, czy został przekroczony próg.

W jakim momencie powstaje obowiązek sprawozdawczy?

Obowiązek dokonania zgłoszenia w systemie Intrastat powstaje z chwilą, gdy wartość dokonanych przywozów lub wywozów w poprzedzającym roku sprawozdawczym lub bieżącym roku sprawozdawczym, przekroczyła ustalone na aktualny rok progi.

Uproszczenia w Intrastat

Aby obowiązek zgłoszeń w Intrastat nie był zbyt obciążający dla przedsiębiorców wprowadzono również kilka ułatwień w sposobie korzystania z Intrastat:

 • W przypadku transportu towarów, których suma wartości nie jest większa niż 200 euro, można je ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia (oczywiście odrębnie dla wywozu i przywozu), jeżeli spełniają one następujące warunki:
  • zostały dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego,
  • dotyczą obrotu towarowego realizowanego z lub do jednego z krajów członkowskich UE.
 • W sytuacji wywozu towarów przeznaczonych na zaopatrzenie statków lub statków powietrznych lub towarów przeznaczonych dla operatorów obsługujących instalacji morskie i towarów niezbędnych do działania silników, maszyn i innego sprzętu działającego na tych instalacjach zakres informacyjny zgłoszenia może być ograniczony (nie trzeba podawać pełnych informacji).

Terminy dokonywania zgłoszeń

Okres sprawozdawczy to miesiąc kalendarzowy, w którym towary fizycznie opuściły terytorium kraju UE (wywóz) lub zostały wprowadzone na jego terytorium (przywóz).

Zgłoszenia za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie. Gdy 10-ty dzień przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin zgłoszenia upływa w następny dzień roboczy.

Przepisy umożliwiają również dokonywanie zgłoszeń częściowych. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy:

 1. zgłoszenia po zsumowaniu będą obejmowały cały obrót towarowy za dany okres sprawozdawczy, a
 2. ostatnie zgłoszenie częściowe zostanie złożone do 10-tego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

Korekta zgłoszenia

Dokumenty składane w systemie Intrastat można modyfikować poprzez korektę zgłoszenia. Może ona polegać na:

 • zastąpieniu w całości poprzedniego zgłoszenia,
 • zmianie poszczególnych danych w niektórych pozycjach zgłoszenia,
 • dodaniu nowych pozycji w zgłoszeniu,
 • anulowaniu pozycji zgłoszenia.

Nie we wszystkich sytuacjach, gdy popełnimy błąd, musimy składać korektę. Z dokonania korekty zgłoszenia przedsiębiorca jest zwolniony, gdy:

 1. pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych, o których mowa w § 13 pkt 19 lub 20 Rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (dalej: Rozporządzenie), zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż o równowartość 1 000 euro lub
 2. pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych, o których mowa w § 13 pkt 17 lub 18 Rozporządzenia, zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż 5%, lub
 3. dane, które miałyby podlegać korekcie, o których mowa w § 13 pkt 10–18 Rozporządzenia, dotyczą towaru, dla którego wartość fakturowa lub wartość statystyczna jest równa albo niższa od równowartości 1 000 euro, lub
 4. korekta miałaby dotyczyć danych, o których mowa w § 13 pkt 1–9 lub 21 Rozporządzenia, lub
 5. po złożeniu przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, organ celny poinformował ją telefonicznie lub za pomocą innych środków łączności o zwolnieniu z obowiązku dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, lub
 6. upłynął rok, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, do którego odnosi się zgłoszenie INTRASTAT.

Jak złożyć deklarację Intrastat?

Przekazywanie informacji do organów celnych następuje za pomocą PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) po uprzedniej rejestracji w SISC (System Informacyjny Służby Celnej).

Rejestracja w SISC musi nastąpić przed zgłoszeniem w Intrastat. W przeciwnym razie zgłoszenie może zostać odrzucone.

Warto wiedzieć, że przedsiębiorca może upoważnić biuro rachunkowe/ agencję celną do dokonywania zgłoszeń w Intrastat.

Dokumenty przesyłane do Intrastat podpisuje się:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem elektronicznym celnym (który można otrzymać po zalogowaniu się do PUESC).

Wskazówka: do zgłoszeń w Intrastat nie należy dołączać faktur, umów, czy listów przewozowych, na podstawie których dokonywane jest zgłoszenie.