WIS a WIT 07.09.2021

WIS a WIT – porównanie

Jeśli masz problemy z ustaleniem stawki VAT lub nie jesteś pewny, czy ta, którą stosujesz obecnie, spotka się z aprobatą urzędu skarbowego, powinieneś wystąpić o wydanie urzędowej informacji, która zapewni Ci „podatkową ochronę”. Każdy podatnik ma bowiem możliwość uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) lub Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT). W tym miejscu warto zaznaczyć, że to nie jedyne instytucje pomagające podatnikom w rozstrzygnięciu ich wątpliwości natury podatkowej. Poza nimi istnieje także m.in. Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA), jednak na ten moment wystarczy jedynie wskazanie, że coś takiego w ogóle funkcjonuje.

WIS a WIT – porównanie

WIS to decyzja administracyjna, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa, jaka stawka VAT jest właściwa dla wskazanego przez podatnika towaru lub usługi. Natomiast WIT to jedyna urzędowa informacja o klasyfikacji taryfowej towarów. Zapewnia ona jednolite i poprawne stosowanie kodu dla towaru odprawianego na terenie Unii Europejskiej. Mimo tego, że obie te instytucje mają różne zadania, łączy je jeden cel. Zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego podatnikom.

W dzisiejszym artykule przedstawimy kompleksowe porównanie obu instytucji – WIS i WIT – jednocześnie wskazując, na czym polegają oraz w jaki sposób należy złożyć wniosek o wydanie obu dokumentów.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Celem WIS jest wydanie wiążącej decyzji podatkowej, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT. Zatem jeśli masz wątpliwości co do tego, jaką stawkę podatku zastosować dla oferowanego przez Ciebie produktu lub świadczonej usługi, odpowiednim wyjściem jest złożenie wniosku o WIS.

Co istotne, WIS wiąże wszystkie organy podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. Oznacza to, że instytucja ta ma za zadanie chronić podatnika także w trakcie kontroli podatkowej. Skutkuje to tym, że organ podatkowy nie będzie mógł zakwestionować zastosowanej stawki VAT, jeśli uzyskana informacja WIS będzie wskazywać na zastosowaną przez podatnika stawkę VAT dla danego towaru lub usługi. W konsekwencji WIS daje nam „ochronę” w postaci tego, że sam wynik kontroli nie przyniesie negatywnych skutków, np. w postaci kary pieniężnej.

Uwaga!

WIS jest instrumentem zapewniającym ochronę zarówno wnioskodawcy, jak i innym podmiotom.

O uzyskanie WIS może ubiegać się:

 • podatnik posiadający numer NIP;
 • inny podmiot dokonujący lub zamierzający dokonać czynności, o których mowa w art. 42a ustawy o VAT;
 • zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Dokument taki zawiera następujące elementy:

 • opis towaru albo usługi, której dotyczy,
 • klasyfikację towaru według jednej z trzech klasyfikacji – Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU 2015),
 • stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

W tym miejscu warto zauważyć, że mimo tego, że konstrukcja decyzji WIS jest podobna do indywidualnej interpretacji podatkowej, w zakresie WIS nie jest ona wydawana.

WIS a WIT – jak uzyskać WIS?

W celu wydania WIS należy złożyć odpowiedni wniosek w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Wiążąca Informacja Stawkowa wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dlatego wniosek należy skierować do Urzędu Krajowej Administracji Skarbowej. Koszt takiego wniosku to 40 zł.

Uwaga!

Opłata 40 zł dotyczy tylko 1 towaru. Jeśli jednak Twój wniosek będzie dotyczył kilku towarów lub usług, opłata 40 zł będzie pomnożona przez liczbę towarów lub usług, których wniosek dotyczy.

We wniosku o wydanie WIS należy podać:

 • swoje dane identyfikacyjne oraz dane pełnomocnika, jeżeli działa w Twoim imieniu,
 • szczegółowy opis towaru lub usługi, który pozwoli dokonać właściwej klasyfikacji,
 • wskazanie, według której z trzech klasyfikacji ma zostać sklasyfikowany towar lub usługa – czy ma to być Nomenklatura scalona (CN), czy Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), czy Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB),
 • informację o wniesieniu opłaty za wydanie WIS (do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty lub potwierdzenie przelewu).

Decyzja WIS jest wydawana w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym wniosek wpłynął do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Termin może ulec wydłużeniu, jeśli wniosek będzie wymagał uzupełnienia (w postaci np. dostarczenia próbki towaru) lub gdy konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych badań bądź analiz.

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)

Celem WIT jest wydanie wiążącej decyzji, która rozstrzyga o właściwym kodzie taryfy celnej dla danego towaru, tj. kodzie CN, TARIC, na podstawie którego można określić wysokość cła i innych opłat celnych. Instytucja ta jest skierowana do przedsiębiorców, którzy importują towary lub wywożą towary poza UE, a jednocześnie mają siedzibę w państwie członkowskim i nie znają kodu taryfy celnej.

Uwaga!

W przeciwieństwie do WIS, WIT jest instrumentem, który chroni jedynie wnioskodawcę.

WIS a WIT – jak uzyskać WIT?

Decyzje w sprawie Wiążącej Informacji Taryfowej wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Co istotne, wniosek o wydanie WIT można złożyć jedynie drogą elektroniczną – przez portal PUESC. Jednak samo złożenie wniosku w tym wypadku nie jest wystarczające. Jeszcze przed tym należy dokonać kilku innych istotnych czynności. A mianowicie:

 1. Po pierwsze, należy uzyskać numer EORI, czyli numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Jest on potrzebny przy wszystkich operacjach celnych na obszarze UE. Przede wszystkim zapewnia on możliwość importu towarów z krajów spoza UE.
 2. Po drugie, jeszcze przed złożeniem wniosku o WIT, należy zarejestrować bądź zaktualizować reprezentację. To nic innego jak określenie uprawnień do dostępu do usługi e-WIT.

Po dokonaniu tych czynności można złożyć wniosek o udzielenie WIT.

Wniosek w formie elektronicznej zawiera m.in.:

 • określenie wnioskodawcy, jego adres i numer EORI,
 • dane osoby do kontaktu,
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji celnej i prowadzenia księgowości,
 • informację czy wniosek dotyczy ponownego wydania decyzji WIT,
 • wskazanie nomenklatury, w której mają być zaklasyfikowane towary,
 • szczegółowy opis towaru pozwalający na jego identyfikację i określenie klasyfikacji w nomenklaturze celnej.

Wiążąca Informacja Taryfowa jest wydawana w możliwie krótkim terminie, maksymalnie w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku, tj. od chwili, w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie stwierdzi, że wniosek zawiera wszelkie informacje, które są niezbędne do wydania decyzji.

Uwaga!

Ważność wydanej decyzji liczona jest od daty jej wydania i trwa przez okres 3 lat. Należy pamiętać jednak o tym, że może zostać ona unieważniona lub cofnięta. Wówczas można skorzystać z przedłużonego stosowania takiej decyzji aż o 6 miesięcy. Wystarczy złożyć wniosek w ciągu 30 dni od utraty ważności lub cofnięcia decyzji WIT.