Biuro rachunkowe a wpis do rejestru - nowe wymogi 2021(2) 28.12.2021

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o.

Wraz ze zbliżającym się zakończeniem roku, przedsiębiorcy prowadzący firmę na własny rachunek w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) szukają rozwiązania, które pozwoli im zminimalizować koszty działalności. Potrzeba ta wynika przede wszystkim z regulacji, jakie wejdą w życie wraz z wprowadzeniem Nowego Ładu na początku 2022 roku. Okazuje się, że jedną z możliwości jest przekształcenie JDG w spółkę z o.o.

Czy taki krok pozwoli obniżyć przedsiębiorcy koszty prowadzenia działalności w nowych realiach? Czy przekształcenie to skomplikowany proces? Jak się do niego przygotować, a przede wszystkim – od czego zacząć?

Udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytania zajmiemy się w niniejszym artykule.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Dlaczego Nowy Ład wymusza na jednoosobowych przedsiębiorcach konieczność przekształcenia działalności w spółkę z o.o.?

Powiększone składki zdrowotne oraz bezwzględny brak możliwości odliczenia ich od podatku. To główne przyczyny, dla których przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność szukają rozwiązań, które nie narażą ich na konieczność uiszczania zwiększonych należności publicznoprawnych od nowego roku. Nowy Ład oznacza bowiem dla wielu przedsiębiorców po prostu wyższe podatki. Będzie to oczywiście zależało od osiąganych przez nich dochodów i wykorzystywanej formy rozliczania się ze Skarbem Państwa.

Dlaczego akurat najczęściej mówi się o przekształceniu takich działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przepisy Kodeksu spółek handlowych (KSH) przewidują bowiem wprost taką procedurę. Stanowi o tym art. 551 § 5:

„Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową)”.

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o.

Mając na uwadze powyższe, do przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. wystarczy jedna osoba. Przedsiębiorca prowadzący działalność na własny rachunek nie musi zatem szukać wspólnika, aby zmienić formę prawną swojej firmy na spółkę. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wspólnik jednoosobowej spółki na gruncie ZUS traktowany jest tak samo, jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W praktyce i w kontekście Nowego Ładu oznacza to, że przy takim rozwiązaniu niewiele się zmieni – nadal konieczne będzie płacenie wyższych składek.

Bardziej korzystnym rozwiązaniem może okazać jednak poszukanie drugiego wspólnika. Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (w układzie, w którym jest ich przynajmniej dwóch, a drugi wspólnik ma nie mniej niż 10% udziałów) nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Nie muszą więc ponosić kosztów związanych z ZUS, do których zalicza się składka zdrowotna.

Przekształcenie JDG w sp. z o.o. krok po kroku

 1. Pierwszym krokiem zmierzającym do przekształcenia JDG w spółkę z o.o. będzie przygotowanie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami. Musi on zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Następnie zostanie on zweryfikowany przez biegłego rewidenta.
 2. Po otrzymaniu opinii musisz przygotować oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy oraz akt założycielski spółki – również w formie aktu notarialnego. Na tym etapie powinieneś powołać również zarząd spółki. Może być on jednoosobowy, a tym samym staniesz się jego prezesem.
 3. Kolejnym krokiem będzie zarejestrowanie procesu przekształcenia w KRS. Od lipca 2021 r. wszelkie czynności w tej instytucji można załatwić wyłącznie elektronicznie, za pomocą systemu zwanego Portalem Rejestrów Sądowych. Nie inaczej jest w tym przypadku. Do elektronicznego wniosku o rejestrację przekształcenia powinieneś dołączyć:
  • umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • oświadczenie o przekształceniu,
  • listę wspólników wraz z adresami do doręczeń podpisaną przez wszystkich członków zarządu,
  • zgodę członków zarządu na ich powołanie wraz z adresami do doręczeń,
  • opatrzone podpisami oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wszyscy wspólnicy wnieśli w całości wkłady na pokrycie kapitału zakładowego,
  • dowód uregulowania opłat od wniosku (500 zł) oraz ogłoszenia rejestracji tego wniosku (100 zł).
 4. Ostatnim krokiem zmierzającym do przekształcenia JDG w spółkę z oo. będzie wykreślenie Cię – jako przedsiębiorcy przekształcanego – z rejestru CEIDG.

Podsumowanie

Po podpisaniu przez Prezydenta ustawy podatkowej, będącej częścią Nowego Ładu, przedsiębiorcy zastanawiają się, jak zneutralizować negatywne skutki planowanych zmian. Jednym z rozwiązań okazuje się właśnie przekształcenie JDG w spółkę z o.o. 

Opcja ta może okazać się szczególnie interesująca dla przedsiębiorców mających przychody poniżej równowartości 2 000 000 euro. Spółki o takich przychodach mogą korzystać bowiem z obniżonej, 9%, stawki podatku CIT. Oczywiście, w przypadku założenia spółki, pojawi się problem podwójnego opodatkowania. Chodzi przede wszystkim o to, że w pierwszej kolejności podatek dochodowy zapłaci sama spółka, a następnie właściciel spółki, otrzymując od niej dywidendę. Wiele wskazuje jednak na to, że to nadal bardziej korzystne rozwiązanie.

Na zakończenie warto podkreślić zalety prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. Jeszcze na długo przed pomysłem wprowadzenia Nowego Ładu ta forma działalności była doceniania przez przedsiębiorców dlatego, że nie wymaga ona płacenia ZUS-u oraz sam przedsiębiorca nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania zaciągane w związku z działalnością. Jego odpowiedzialność ogranicza się bowiem jedynie do wysokości wniesionego wkładu w spółce. Inaczej to wygląda, jeśli prowadzimy JDG. Wówczas przedsiębiorca prowadzący działalność na własny rachunek odpowiada całym swoim majątkiem za ewentualne problemy finansowe firmy.