Pozwolenie zintegrowane - kiedy jest wymagane 01.12.2021

Pozwolenie zintegrowane – kiedy jest wymagane?

Niektórzy przedsiębiorcy prowadzący działalność przemysłową czy hodowlaną, wykorzystujący do tego instalacje powodujące zanieczyszczenie środowiska, muszą uzyskać tzw. pozwolenie zintegrowane. Można powiedzieć, że to swego rodzaju licencja, która reguluje środowiskowe warunki prowadzenia określonych rodzajów instalacji, mając na względzie ochronę środowiska. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, dokument ten zastąpił wiele pozwoleń środowiskowych. Łączy on bowiem w sobie wiele rodzajów oddziaływań na środowisko, których wcześniej dotyczyły poszczególne pozwolenia cząstkowe.

W dzisiejszym artykule wskażemy, czym charakteryzuje się pozwolenie zintegrowane, kiedy należy je uzyskać oraz jak wygląda cały ten proces od strony praktycznej.

Zapraszamy do lektury.

Pozwolenie zintegrowane

Na gruncie polskich przepisów, pozwolenie zintegrowane uregulowano w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w związku z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 96/61/WE z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń (ang. Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC). Następnie zastąpiono je dyrektywą IED w sprawie emisji przemysłowych z 2010 roku.

Zgodnie z art. 201 ustawy Prawo ochrony środowiska:

„Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych”.

O uzyskanie pozwolenia zintegrowanego należy zatem starać się przede wszystkim, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będziemy wykorzystywać instalacje przemysłowe, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.

Uwaga!

Pozwolenie zintegrowane wydawane jest dla konkretnej instalacji, nie przedsiębiorcy lub firmy!

Kiedy należy uzyskać pozwolenie zintegrowane?

Dokładny wykaz instalacji wymagających pozwolenia znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku. Jak można się domyślić, jest on bardzo obszerny, dlatego na potrzeby dzisiejszego artykułu wskażemy jedynie jego część. Wśród przykładowych instalacji, w przypadku których należy ubiegać się o pozwolenie zintegrowane, wymienia się instalacje:

 • wykorzystywane do wytwarzania energii i paliw,
 • służące do chowu lub hodowli zwierząt (drobiu czy świń),
 • będące ubojniami zwierząt, mleczarniami bądź rzeźniami,
 • w przemyśle chemicznym, wykorzystywanych do produkcji nawozów, pestycydów, tworzyw sztucznych itd.,
 • wykorzystywane do produkcji i obróbki metali,
 • w przemyśle mineralnym, a więc związanych z przetwarzaniem surowców skalnych,
 • w gospodarce odpadami, a więc służących do odzysku, składowania, unieszkodliwiania czy składowania odpadów,
 • wykorzystywane do produkcji papieru, płyt pilśniowych czy wiórowych.

Uwaga!

Co do zasady, pozwolenia zintegrowane wydawane są bezterminowo.

Wniosek o pozwolenie zintegrowane

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy złożyć do odpowiedniego organu ochrony środowiska, który jest właściwy z uwagi na lokalizację instalacji, której dane pozwolenie dotyczy. W praktyce będzie to najczęściej prezydent miasta lub starosta. Jeśli jednak instalacja zostanie zakwalifikowana jako znacząco oddziałująca na środowisko naturalne, a także projekty o zasięgu regionalnym służące do przetwarzania odpadów komunalnych, które określone są w wojewódzkim planie gospodarki odpadami – organem właściwym będzie marszałek województwa.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego – poza podstawowymi danymi osobowymi oraz adresowymi – powinien zawierać szereg odpowiednich danych, informacji czy parametrów dotyczących samej instalacji, a także załączniki. Wniosek powinien zawierać w swojej treści m.in.:

 • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • ocenę stanu technicznego instalacji,
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

Urząd na wydanie pozwolenia zintegrowanego ma teoretycznie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podsumowanie

W Polsce obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla określonych rodzajów instalacji obowiązuje od 1 stycznia 2002 roku. Ze względu na to, że celem tego dokumentu jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony przyrody, jego uzyskanie jest bardzo istotne dla przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową czy hodowlaną. Jeśli dana firma korzysta z instalacji mogących przyczynić się do znacznego zanieczyszczenia środowiska – prawdopodobnie musi uzyskać pozwolenie zintegrowane.

Na koniec warto dodać, że kroki zmierzające ku uzyskaniu tego pozwolenia warto podjąć co najmniej na rok przed planowanym wykorzystaniem danej instalacji. Procedura ta jest dość skomplikowana, wymaga spełnienia szeregu wymogów oraz formalności. Mimo że urząd na wydanie pozwolenia zintegrowanego ma teoretycznie 6 miesięcy, proces ten często się wydłuża.