american-3577500_1920 10.01.2019

Odszkodowania za wypadek komunikacyjny

 

W Polsce codziennie w wypadkach ginie kilkanaście osób a ponad setka zostaje rannych. Wypadek, w odróżnieniu od kolizji, to zdarzenie, w którym ktoś został ranny lub zginął. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że będąc poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym mamy prawo do odszkodowania, nawet w przypadku gdy częściowo wina za zdarzenie należy do nas.

Gdy zostaliśmy poszkodowani w wyniku wypadku komunikacyjnego może nam przysługiwać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz w uzasadnionych przypadkach renta uzupełniająca. Możliwość dochodzenia tych roszczeń, uzależniona jest od wystąpienia negatywnych skutków wypadku komunikacyjnego na nasze życie zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej. Jeżeli w wyniku wypadku odnieśliśmy szereg obrażeń, może nam przysługiwać wiele roszczeń dzięki którym możemy uzyskać odpowiednie świadczenia.

Prawo do rekompensaty przysługuje każdemu, kto nie ponosi wyłącznej winy za wypadek, nawet jeżeli znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym. Najistotniejszym kryterium w ubieganiu się o rekompensatę jest tutaj ponoszenie wyłącznej winy.

Komu więc należy się odszkodowanie powypadkowe?

Odszkodowanie należy się każdej osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, z wyjątkiem osób ponoszonych wyłączną winę za zdarzenie (kierowcy niebędącemu sprawcą, pasażerom, pasażerom sprawcy, pieszym, rowerzystom itp.). W przypadku śmierci poszkodowanego odszkodowanie należy się rodzinie zmarłego. Jeśli sprawca wypadku komunikacyjnego zbiegł z miejsca wypadku lub nie posiadał ważnej policy OC o rekompensatę należy wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ile czasu mamy na ubieganie się o odszkodowanie?

Zgodnie z art. 442[1] § 1 kodeksu cywilnego termin ubiegania się o odszkodowanie wynosi 3 lata. Czas liczony jest od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Uszczerbek na zdrowiu może wystąpić po upływie pewnego czasu od samego zdarzenia. Tak więc okres trzech lat liczony jest od momentu zdiagnozowania uszczerbku.

Podobnie w przypadku, w którym dopiero po czasie poszkodowany pozna tożsamość nieznanego w chwili wypadku sprawcy. Ponadto, jeżeli sprawca wypadku komunikacyjnego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, okres przedawnienia wynosi aż 20 lat od daty popełnienia przestępstwa.

Kwota świadczenia odszkodowania powinna w tym przypadku pokrywać wszystkie odpowiednio udokumentowane koszty poniesione wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Jako poszkodowany możemy żądać od sprawcy zwrotu kosztów leczenia takich jak: zakupu leków,

  • opatrunków czy środków ortopedycznych;
  • kosztów konsultacji i zabiegów medycznych;
  • kosztów dojazdów na wizyty lekarskie i rehabilitację;
  • kosztów nabycia niezbędnych sprzętów wymaganych w normalnym procesie leczenia;
  • kosztów pozostawania pod konieczną opieką osób trzecich

Wysokość kwoty odszkodowania nie może jednak przekraczać kosztów faktycznie pokrytych przez poszkodowanego, w związku z wypadkiem.

Co zrobić aby uzyskać odszkodowanie?

Najważniejsze jest ustalenie danych personalnych sprawcy (imię, nazwisko, PESEL numer polisy OC, numer rejestracyjny, markę oraz model pojazdu).  Jeśli nie pozwoli na to Twój stan zdrowia, o spisanie danych i okoliczności zdarzenia zadba wezwana na miejsce policja. Tę warto wezwać także jeśli sprawca nie przyznaje się do winy lub nie chce okazać wyżej wymienionych dokumentów.

Następnym krokiem jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi, wniosek o wypłatę odszkodowania składany jest do tego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisę OC wykupił sprawca wypadku. Należy jednak pamiętać , że trzeba podać żądaną  kwotę ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może nie zgodzić się z żądaną kwotą a sprawa może skończyć się w sądzie dlatego powinniśmy zbierać całą dokumentację medyczną z leczenia(kserokopie wizyt lekarskich, historia leczenia, rachunki za leki rehabilitacje).

Aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania zaoszczędzając nerwów i czasu można zgłosić się do kancelarii prawnych, które w naszym imieniu zajmą się uzyskaniem jak najwyższego odszkodowania pobierając dla siebie odpowiednią prowizję.

Na koniec warto pamiętać  o tym, że to Ty jesteś ofiarą i należy Ci się wszelka pomoc w powrocie do zdrowia. Nie ma żadnego powodu, żeby pokrywać jakiekolwiek koszty z własnej kieszeni. Jako poszkodowany masz prawo domagać się pomocy w powrocie do zdrowia i zadośćuczynienia za to, czego – w sensie zawodowym – nie udało Ci się lub już nigdy nie uda dokonać przez wypadek, któremu uległeś.