Kontrola celno-skarbowa a uprawnienia urzędnika(1) 27.01.2022

Kontrola celno-skarbowa – czego może dotyczyć?

Prowadząc działalność gospodarczą, podatnicy w każdej chwili mogą zostać skontrolowani w zakresie prawidłowości swoich działań. W związku z tym, kontrola celno-skarbowa może spotkać każdego przedsiębiorcę, który ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa podatkowego i celnego. W dzisiejszym artykule, będącym jednocześnie pierwszym z cyklu dotyczącego kontroli karno-skarbowych, zajmiemy się wyjaśnieniem tego, czego może dotyczyć kontrola celno-skarbowa. Ponadto wskażemy:

 • w jakim miejscu możesz zostać skontrolowany,
 • najważniejsze obowiązki, jakich powinieneś dopełnić w trakcie trwania kontroli ze strony organów celno-skarbowych.

Zapraszamy do lektury.

Czego może dotyczyć kontrola celno-skarbowa?

Mówiąc krótko, kwestię tę reguluje wprost art. 54 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Stanowi on, iż kontroli celno-skarbowej podlega przestrzeganie przepisów:

 • prawa podatkowego,
 • prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami,
 • regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, a także zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem,
 • w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych,
 • prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej,
 • o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Następne przepisy ustawy wymieniają również kolejne obszary, które mogą być przedmiotem kontroli. Kontroli ze strony KAS podlegać może również rodzaj paliwa, automaty do gier hazardowych czy przystosowanie zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur zarejestrowanych.

Uwaga!

Każda kontrola celno-skarbowa powinna zakończyć się sporządzeniem protokołu z kontroli. Ponadto powinna być ona zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia.

Gdzie możesz zostać skontrolowany?

Czynności kontrolne mogą być wykonywane w:

 • urzędzie celno-skarbowym,
 • siedzibie kontrolowanego,
 • miejscu prowadzenia lub przechowywania przez niego ksiąg podatkowych,
 • każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością. W tym w lokalu mieszkalnym lub w miejscach, w których mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty dotyczące tych urządzeń, towarów lub czynności podlegających kontroli.

Uwaga!

Ponadto czynności kontrole związane z przestrzeganiem przepisów prawa celnego, weryfikacją rodzaju paliwa i innych wyrobów akcyzowych czy wywozu i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów organy kontroli mogą przeprowadzić w każdym miejscu.

Jakie są Twoje obowiązki jako podmiotu kontrolowanego?

Jako kontrolowany podatnik, Twoimi podstawowymi obowiązkami są w szczególności:

 • umożliwienie wglądu w dokumenty i ewidencje objęte zakresem kontroli celno-skarbowej,
 • udzielenie niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty lub ewidencje będące przedmiotem kontroli celno-skarbowej zostały sporządzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych,
 • przedstawienie na żądanie organu tłumaczenia na język polski dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej,
 • udostępnienie towarów, urządzeń oraz środków przewozowych oraz zapewnienie dostępu do pomieszczeń oraz innych miejsc będących przedmiotem kontroli celno-skarbowej,
 • umożliwienie zbadania towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w tym przez pobranie ich próbek,
 • umożliwienie nieodpłatnego sporządzania kopii i szkiców, filmowania i fotografowania oraz dokonywania nagrań dźwiękowych,
 • zapewnienie warunków do wykonywania czynności kontrolnych. W tym – w miarę posiadanych możliwości – samodzielne pomieszczenie odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności i miejsce do przechowywania dokumentów,
 • udzielanie wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej.

Kontrola celno-skarbowa – czego może dotyczyć? Podsumowanie

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, terminowość rozliczeń czy prawidłowość składanych deklaracji to jedynie część obszarów, które mogą podlegać nadzorowi ze strony organów celno-skarbowych. Nie ma znaczenia przy tym, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy duży zakład pracy. Kontrola może zatem dotyczyć każdego przedsiębiorcy, który jest podatnikiem.

Mamy nadzieję, że po lekturze niniejszego artykułu wiesz już, czego może dotyczyć kontrola celno-skarbowa. Jak widzisz, jej zakres może być bardzo szeroki. W kolejnych artykułach z tej serii zajmiemy się natomiast przedstawieniem uprawnień urzędników oraz wskażemy, jak wyglądają obecnie kontrole z uwagi na pandemię koronawirusa. W związku z tym, zachęcamy do śledzenia naszych publikacji!