Kontrola celno-skarbowa a uprawnienia urzędnika 27.01.2022

Kontrola celno-skarbowa a uprawnienia urzędnika

Ze względu na to, że kontrole celno-skarbowe mogą mieć bardzo szeroki zakres, uprawnienia urzędników je przeprowadzających również mogą sprowadzać się do wielu różnych czynności. W związku z tym, niniejszy wpis poświęciliśmy omówieniu najbardziej istotnych z perspektywy przedsiębiorców uprawnień, które przysługują kontrolującym. Jakie są zatem uprawnienia urzędnika, gdy kontrola celno-skarbowa jest przeprowadzana? 

Pytanie to może sobie zadawać wielu podatników – w tym przedsiębiorców. Taka wiedza może zwiększyć nie tylko ich świadomość w zakresie zasad przeprowadzania kontroli, ale również pozwoli im zachować spokój w jej trakcie.

Jeśli chcesz poznać odpowiedź na powyższe pytanie, zapraszamy do lektury.

Kontrola celno-skarbowa a uprawnienia urzędnika. Kto może skontrolować Twoje przedsiębiorstwo w ramach kontroli celno-skarbowej?

Na początek musisz wiedzieć, iż wszczęcie każdej kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu. Z reguły ma to miejsce na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. W związku z tym, datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia Ci upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

Co do zasady kontrole mogą być przeprowadzane przez urzędników oraz funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Zakres podejmowanych czynności będzie zatem zależał od tego, którzy z nich będą uczestniczyć w kontroli i ją przeprowadzać. Poniżej znajdziesz listę ich uprawnień.

Uprawnienia kontrolujących urzędników

W ramach kontroli celno-skarbowej kontrolującym przysługują w szczególności następujące uprawnienia:

 • żądania udostępniania akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli celno-skarbowej oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych;
 • wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu kontrolowanego;
 • dokonywania oględzin;
 • legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osób, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;
 • przesłuchiwania kontrolowanego lub świadków;
 • przeszukiwania lokali, w tym lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń i miejsc oraz rzeczy, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych;
 • zasięgania opinii biegłych;
 • zabezpieczania zebranych dowodów;
 • żądania przeprowadzenia spisu z natury;
 • sporządzania szkiców, kopiowania, filmowania, fotografowania oraz dokonywania nagrań dźwiękowych;
 • zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową;
 • badania towarów, surowców, półproduktów i wyrobów, w tym pobrania próbek towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w celu ich zbadania;
 • żądania powtórzenia, jeżeli to możliwe, każdej czynności, w wyniku której uzyskuje się dane o przyjmowanych, wydawanych lub wprowadzanych do procesu produkcyjnego surowcach, materiałach, produkcji w toku i półproduktach oraz uzyskanych produktach, wyrobach gotowych i wysokości strat produkcyjnych;
 • przeprowadzania w uzasadnionych przypadkach, w drodze eksperymentu, doświadczenia lub odtworzenia możliwości, gry na automacie lub gry na innym urządzeniu;
 • żądania zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających kontroli celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym;
 • uczestniczenia w podlegających kontroli celno-skarbowej czynnościach w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy;
 • żądania złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej;
 • nakładania zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe.

Uprawnienia kontrolujących funkcjonariuszy

W ramach kontroli celno-skarbowej funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej są ponadto uprawnieni do m.in:

 • przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych,
 • przeszukania osób,
 • konwoju i strzeżenia towarów,
 • kontroli przesyłek pocztowych,
 • zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 • zatrzymywania i kontrolowania statków w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski i ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,
 • przeprowadzenia kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika środka przewozowego.

Kontrola celno-skarbowa a uprawnienia urzędnika. Podsumowanie

Mamy nadzieję, że po lekturze niniejszego artykułu wiesz już, jakie uprawnienia przysługują urzędnikom podczas kontroli celno-skarbowych. W poprzednim artykule z tej serii wyjaśnialiśmy dokładnie, czego kontrola może dotyczyć. Natomiast w kolejnym wpisie wskażemy, jak wyglądają obecnie kontrole z uwagi na pandemię koronawirusa. Zachęcamy do śledzenia naszych publikacji!