Koncesja na alkohol - jak uzyskać krok po kroku 01.12.2021

Koncesja na alkohol – jak uzyskać krok po kroku?

Każdy przedsiębiorca, który chce sprzedawać napoje alkoholowe, musi uzyskać odpowiednie zezwolenie, potocznie zwane koncesją. Wymóg ten dotyczy zarówno osób prowadzących sklep, jak i restauracje. Już teraz warto wskazać, że niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla sprzedającego, najczęściej w postaci konieczności zapłaty kary grzywny. Kwestia uzyskania koncesji ma zatem bardzo istotne znaczenie w praktyce, dlatego rozwiniemy ją w dzisiejszym wpisie. Dowiesz się z niego przede wszystkim, jakich wyrobów dotyczy koncesja na alkohol oraz jak ją uzyskać. 

Ponadto poniżej udzielimy odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie wyróżniamy rodzaje koncesji?
 • Z jakimi kosztami wiąże się uzyskanie koncesji na sprzedaż lub podawanie alkoholu?
 • Co grozi za sprzedaż napojów alkoholowych bez zezwolenia?

Zapraszamy do lektury.

Rodzaje koncesji i okres obowiązywania

Aby móc legalnie sprzedawać lub podawać alkohol, musimy uzyskać koncesję. Co istotne, wyróżnia się aż trzy rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które zależne są od jego mocy. Oczywiście wiąże się to także z kosztami – im większa moc alkoholu, tym wyższy koszt uzyskania koncesji:

 • piwo i napoje alkoholowe zawierające do 4,5% alkoholu,
 • napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • napoje alkoholowe zawierające powyżej 18% alkoholu.

Uwaga!

Powyższe zezwolenia wydawane są osobno. Oznacza to więc, że jeśli chcemy podawać lub sprzedawać wszystkie rodzaje trunków, powinniśmy się ubiegać o wydanie trzech rodzajów koncesji.

Tak jak w przypadku każdych innych zezwoleń, koncesja wydawana jest na określony czas. W przypadku placówek handlu detalicznego (sklepów, stacji benzynowych), zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na minimum 2 lata. Jeśli chodzi natomiast o placówki gastronomiczne (restauracje, bary), okres ten wynosi minimum 4 lata.

Uwaga!

Pamiętajmy, że w przypadku wygaśnięcia zezwolenia z powodu upłynięcia terminu, należy złożyć nowy wniosek o kolejne zezwolenie.

Koncesja na alkohol – jak ją uzyskać?

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wskaż, o jakie rodzaje koncesji się ubiegasz (w jednym wniosku możesz ubiegać się o wszystkie trzy rodzaje). Koncesję na sprzedaż alkoholi wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W zależności od tego, gdzie będzie prowadzona sprzedaż należy skierować wniosek do odpowiedniego organu. Koncesja wydawana jest ze względu na lokalizację, dlatego jeśli prowadzimy kilka punktów (w których chcemy sprzedawać alkohol), musimy uzyskać ją dla każdego z nich z osobna.
 2. We wniosku należy podać następujące informacje:
 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedzibę oraz adres (ewentualnie pełnomocnika),
 • przedmiot działalności gospodarczej (PKD: 4725Z w przypadku sprzedaży detalicznej alkoholu, PKD: 5630Z w przypadku podawania napojów, np. w barze),
 • adres punktu sprzedaży,
 • numer KRS (o ile taki numer posiadamy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
 1. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wyda opinię o lokalizacji punktu sprzedaży. Ocenie będzie podlegać kompletność wniosku oraz prawidłowość informacji w nim wskazanych. Dodatkowo weryfikacji podlega również lokalizacja sprzedaży alkoholu, która podlega szczególnym wymogom – np. odległości od kościoła czy szkół.
 2. Jeżeli opinia będzie pozytywna, organ wezwie Cię do opłacenia zezwolenia. Poszczególne koszty za rodzaj wydanej koncesji wyszczególnimy w dalszej części artykułu.
 3. Jeżeli twój wniosek jest poprawny, lokalizacja punktu sprzedaży jest odpowiednia i zapłaciłeś/aś za zezwolenie, to urząd wyda Ci zezwolenie.

Koszty uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu gmina pobiera roczną opłatę. Jej wysokość jest ustalona na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wynosi:

 • 525 zł za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa,
 • 525 zł za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18%,
 • 2100 zł za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18%.

Uwaga!

Jeśli starasz się o zezwolenie w trakcie roku, to opłatę za zezwolenie oblicz proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Dodatkowo, jeśli w poprzednim roku prowadziliśmy sprzedaż napojów alkoholowych, do 31 stycznia musimy złożyć pisemne oświadczenie o wartości ich sprzedaży.

Koncesja na alkohol – jak uzyskać krok po kroku? – Co grozi za sprzedaż alkoholu bez koncesji?

Sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia to przestępstwo. W zależności od wagi przewinienia, przedsiębiorcy może grozić:

 • kara grzywny od 100 zł do 720 tys. zł,
 • orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na sprzedaż albo podawanie napojów alkoholowych,
 • strata napojów alkoholowych (jeśli sąd orzeknie ich przepadek).

Dodatkowo, w niektórych przypadkach, naruszenie przepisów dotyczących obowiązku posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu może wiązać się z cofnięciem koncesji. Wówczas przedsiębiorca, wobec którego dokonano takiej czynności, pozwolenie będzie mógł uzyskać nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.