EXLIBRA - dokumenty-przewoznik 05.07.2019

Jakie dokumenty musisz złożyć, by otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Jeśli spełniasz wszystkie wymogi stawiane osobom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (opisane w poprzednim artykule), musisz udać się do starostwa powiatowego i złożyć komplet dokumentów. Dokumenty przesłać możesz również listownie lub drogą elektroniczną. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 

Wzór wniosku można znaleźć tutaj. Wniosek zawiera dane przedsiębiorcy, adres, siedzibę i miejsce zamieszkania, informacje o wpisie do CEIDG lub KRS, NIP, określenie rodzaju transportu drogowego, określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do transportu, dane osoby zarządzającej transportem z numerem certyfikatu kompetencji zawodowych, określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (liczba ta odpowiada liczbie zgłoszonych pojazdów).

 

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem

 

W oświadczeniu musi pojawić się informacja o treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem”. Jeśli zarządzać transportem w imieniu przedsiębiorcy będzie osoba uprawniona na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem, musi ona złożyć oświadczenie, że spełnia warunki, podane w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Wzory obu zaświadczeń można znaleźć tutaj  i tutaj.

 

Certyfikat kompetencji zawodowych

 

Chodzi tutaj o certyfikat wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Złożyć należy kopię certyfikatu osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do zarządzania transportem w imieniu przedsiębiorcy. Do uzyskania licencji konieczne jest, aby przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym posiadała ten certyfikat.

 

Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej

 

Wzór oświadczenia o posiadaniu bazy eksploatacyjnej można znaleźć tutaj.

 

Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w przepisach w stosunku do zatrudnionych kierowców lub osób niezatrudnionych, lecz wykonujących osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy

 

Przedsiębiorca zaświadcza w tym dokumencie, że osoby wykonujące przewóz na jego rzecz (zatrudnione przez niego lub wykonujące dla niego przewóz na innych zasadach) nie mają zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i należy umieścić w nim klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie określone w art. 6 ust.1 lit. B rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

 

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać z krajowego Rejestru Sądowego po zgłoszeniu się do sądu okręgowego lub rejonowego, natomiast wzór oświadczenia o niekaralności za poważne naruszenie można znaleźć tutaj. Taki dokument muszą złożyć:

  • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
  • członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową
  • osoby zarządzające transportem lub uprawnione na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy

 

Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej

 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej może być roczne sprawozdanie finansowe z opinią biegłego rewidenta, gwarancja bankowa lub ubezpieczenie (w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej).

 

Dowód zapłacenia opłaty

 

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 1000 zł i należy wpłacić ją na konto starostwa, do którego składa się wniosek. Jeśli we wniosku zgłoszony zostanie jeden lub więcej pojazdów samochodowych, za każdy pojazd należy doliczyć dodatkowo 100 zł. Aby otrzymać wypis z zezwolenia dla każdego pojazdu, należy dopłacić 10 zł za każdy wypis.

 

Dokumentów jest sporo, dlatego warto jak najszybciej zacząć je kompletować. Po złożeniu dokumentów na uzyskanie decyzji prawdopodobnie nie będziesz czekać dłużej niż miesiąc. Gdyby procedura uległa przedłużeniu (do 2 miesięcy), otrzymasz informacje od urzędu.