Incoterms 02.08.2021

Incoterms – warunki dostawy

W handlu bardzo ważne są warunki sprzedaży i zakupu. Bez międzynarodowych reguł obrót gospodarczy kontrahentów z różnych państw byłby znacznie utrudniony. To właśnie dlatego tytułowe Incoterms są takie ważne. W niniejszym artykule poruszymy kwestie:

 • poszczególnych reguł Incoterms,
 • zmian w Incoterms 2020,
 • ich zalet.

Zapraszamy do lektury.

Czym są Incoterms?

International Commercial Terms (w skrócie Incoterms) są to Międzynarodowe Reguły Handlu. Te międzynarodowe warunki sprzedaży mają ułatwiać handel między kontrahentami pochodzącymi często z różnych państw, którzy podlegają przez to różnym porządkom prawnym. Zostały one opublikowane już w 1936 roku i stanowią zestaw 11 zasad definiujących, kto jest za co odpowiedzialny podczas międzynarodowych transakcji. Ich autorem jest Międzynarodowa Izba Handlowa.

Incoterms 2020 to 11 podstawowych reguł handlowych, które określają obowiązki i odpowiedzialność kupującego i sprzedającego. Dotyczą one między innymi transportu towaru, jego ubezpieczenia czy wyładunku. Są dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców z różnych państw, którzy dzięki nim nie muszą ustalać ze sobą wszystkich okoliczności transakcji, a jedynie zdecydować się na wybór określonej reguły. Należy jednak podkreślić, że nie zastępują one umowy sprzedaży, a mają na celu m.in. jej uproszczenie i uniknięcie wątpliwości co do interpretacji!

Aktualne reguły, podobnie jak Incoterms 2010, można stosować nie tylko w międzynarodowych warunkach handlowych, ale również w warunkach krajowych.

Poszczególne zasady Incoterms 

Wyróżniamy jedenaście zasad Incoterms i dzielimy je na dwie grupy:

 1. Reguły powszechne:
 • EXW EX Works (z zakładu),
 • FCA Free Carrier (dostarczone do przewoźnika),
 • CPT Carriage Paid To (przewóz opłacony do),
 • CIP Carriage and Insurance Paid To (przewóz i ubezpieczenie opłacone do),
 • DAP Delivered at Place (dostarczone do miejsca),
 • DPU Delivered at Place Unloaded (dostarczone do miejsca wyładowane),
 • DDP Delivered Duty Paid (dostarczone cło opłacone).
 1. Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego:
 • FAS Free Alongside Ship (dostarczone wzdłuż burty statku),
 • FOB Free On Board (dostarczony na statek),
 • CFR Cost and Freight (koszt i fracht),
 • CIF Cost Insurance and Freight (koszt ubezpieczenie i fracht).

Najczęściej występują EXW, DAP oraz DDP, których omówieniem zajmiemy się poniżej:

 • EXW – sprzedający przenosi ryzyko na kupującego, kiedy dostarczy towary do dyspozycji kupującego (np. w fabryce lub magazynie); miejsce dostarczenia nie musi być terenem sprzedającego,
 • DAP – sprzedający przenosi ryzyko na kupującego, gdy towary są pozostawione do dyspozycji kupującego na przybywających środkach transportu, gotowe do wyładunku w oznaczonym miejscu przeznaczenia lub w uzgodnionym punkcie w obrębie tego miejsca, jeżeli taki punkt jest uzgodniony,
 • DDP – sprzedający przenosi ryzyko na kupującego, gdy towary są pozostawione do dyspozycji kupującego, odprawione w imporcie, na przybywających środkach transportu, gotowe do wyładunku w oznaczonym miejscu przeznaczenia lub w uzgodnionym punkcie, w obrębie tego miejsca, jeżeli taki punkt został uzgodniony.

Jak je stosować?

Ważne, aby przy ich stosowaniu podać wersję reguł Incoterms, a zatem rok. Wzór poprawnego zapisu to:

[wybrana reguła Incoterms] + [nazwa miejsca] + Incoterms 2020

Co więcej, należy wspomnieć o tym, że trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe podanie nazwy miejsca obok wybranej reguły Incoterms.

Jakie zmiany zaszły w 2020?

Od 1936 roku, kiedy zostały opublikowane, w regułach zaszły pewne zmiany. Do najważniejszych z nich, w porównaniu do Incoterms z 2010 roku, należy zmiana nazwy reguły DAT na DPU. Zmieniono ją ze względu na to, że nazwa DAT (Delivered at Terminal) błędnie sugerowała, że miejscem dostarczenia towaru może być wyłącznie terminal.

Druga ze zmian odnosi się do reguły FCA. Do tej pory sprzedający był zobowiązany do dostarczenia kupującemu dowodu dostawy towaru (dokumentu przewozowego). Zgodnie z rozwinięciem wprowadzonym przez Incoterms 2020 – w sytuacji, w której to kupujący udzielił przewoźnikowi instrukcji, aby ten wystawił sprzedającemu dokument transportowy stwierdzający, że towary zostały załadowane, sprzedający jest obowiązany dostarczyć kupującemu taki dokument. Po stronie kupującego pojawia się zatem obowiązek udzielenia przewoźnikowi wyżej wymienionej instrukcji, jeżeli wynika to z uzgodnień stron.

Zalety Międzynarodowych Reguł Handlu 

Mają one przede wszystkim usprawniać proces określania warunków dostawy przy zawieraniu umowy handlowej przez sprzedawcę i odbiorcę. Zatem główne zalety, które wynikają z ich stosowania, to:

 • międzynarodowy zasięg,
 • unikanie nieporozumień,
 • prostota zapisu,
 • szybki przebieg transakcji.

Korzystanie z Incoterms nie jest obowiązkowe, jednak warto mieć na uwadze, że znacznie ułatwiają one obrót gospodarczy.

Incoterms, czyli warunki dostawy – podsumowanie

Warto zatem pamiętać o warunkach dostawy podczas zawierania międzynarodowych transakcji. Mogą okazać się pomocne między innymi ze względu na to, że są powszechnie znane i respektowane wśród kontrahentów. Zmniejszają również ryzyko potencjalnie kosztownych nieporozumień. Nie musisz korzystać ze wspomnianych reguł, jednak w wielu przypadkach może to okazać się dobrym rozwiązaniem, ponieważ pomaga dokładnie określić reguły podziału odpowiedzialności i ryzyka, które wiąże się z dokonywaną transakcją.