EXLIBRA. EORI - co to takiego? 18.03.2019

EORI – co to takiego?

EORI (ang. Economic Operators’ Registration and Identification), czyli Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych to specjalny system, który ma na celu ułatwienie działalności administracji celnej w Unii Europejskiej. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność uczestniczącą w czynnościach celnych musi uzyskać numer celny EORI. Numer ten jest unikalny, niepowtarzalny i służy do identyfikacji osób posiadających ten numer w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej.

O nadanie numeru EORI możemy ubiegać się na trzy sposoby – podczas wizyty w urzędzie (Izba Administracji Skarbowej, Wojewódzki Urząd Celno-Skarbowy, Urząd celno-skarbowy), listownie oraz drogą elektroniczną.

W trybie papierowym należy wypełnić wniosek WRP-0001 o rejestrację danych / powiadomienie podmiotu w SISC, w którym należy podać takie dane jak:

  • Rodzaj podmiotu, obszar działania, forma prawna, pełna i skrócona nazwa, data rozpoczęcia działalności, adres siedziby i adres korespondencyjny, adres e-mail

Wniosek ten, po złożeniu go w odpowiednim urzędzie zostanie przesłany do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, skąd potem, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz wiadomość o nadaniu numeru EORI.

Jeżeli wniosek składa cudzoziemiec, zobowiązany jest wtedy dołączyć następujące dokumenty:

  • Odpis z rejestru działalności z kraju, w którym ma siedzibę (musi z niego wynikać kto jest uprawniony do wystawienia pełnomocnictwa), jeśli firma jest zarejestrowana w Polsce dla celów VAT, to wystarczy potwierdzenie nadania numeru NIP;
  • Jeżeli dokumenty są w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie.

Nadanie numeru nastąpi niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów.