exlibra-doradztwo-celne 20.10.2020

Dlaczego warto korzystać z usług doradztwa celno-podatkowego?

Rozpoczęcie działalności związanej z importem lub eksportem towarów może przynieść wysokie zyski. Niestety zawiłości prawne, techniczne oraz administracyjne związane z tego typu biznesem, stwarzają problemy, o których przedsiębiorca często nie myśli. W sprawach celno-podatkowych istnieje możliwość skorzystania z konsultacji i doradztwa u wyspecjalizowanych w tym zakresie firm. Często świadczą one również usługi polegające na reprezentacji przedsiębiorcy przed urzędami oraz w obrocie na rynku międzynarodowym. Dzięki swojemu doświadczeniu, pozwolą Ci być wolnym od problemów natury formalnej, finansowej i prawnej. W artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście skorzystanie z usług doradczych w sprawach celno-podatkowych jest konieczne?

Czym jest eksport i import? Doradztwo celne

Na początku warto wyjaśnić, czym dokładne jest eksport i import. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, możemy stwierdzić, że w szerokim znaczeniu:
• Eksport to potwierdzona przez urząd celno-skarbowy, dostawa towarów z Unii poza jej granicę.
• Import to przywóz towarów do Unii Europejskiej z państwa nienależącego do UE.
W węższym zakresie, importować i eksportować towary możemy np. poza granicę Polski. W ramach Unii Europejskiej, większość towarów można dowolnie przewozić. Nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami ani ograniczeniami np. ilościowymi.

Przykładowo transport towarów między Polską a Czechami to także import lub eksport, lecz nie podlegający opodatkowaniu (nazywany także wewnątrzwspólnotowym nabyciem).

Trzeba pamiętać, że czynności eksportowe i importowe, niezależnie od skali związane są z pewnymi obowiązkami. Przykładowo wszelkie produkty i opakowania muszą spełniać normy unijne, a etykiety mają być sporządzone w języku ojczystym. Eksport i import wiąże się również z licznymi obowiązkami podatkowymi.

Eksport – cło i procedury celne

Do eksportu w największym stopniu odnoszą się dwie ustawy – o podatkach od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Produkt może opuścić terytorium Unii wyłącznie po pozytywnym przejściu odprawy celnej wywozowej oraz otrzymaniu zezwolenia na wywóz na granicy. Taką odprawę można przejść w każdym państwie Unii Europejskiej (powinien to być kraj siedziby eksportera lub miejsca załadunku na środek transportu wywozowego). Eksportując towar poza granicę UE, musisz liczyć się z tym, że będzie na niego nałożone cło. Jego wartość ustala się na podstawie stosowanego w ponad 200 krajach ZSK (Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji) albo kodu towarowego, który różni się w zależności od transportowanego produktu. Kody wykorzystywane są w czasie uzupełniania dokumentów celnych, co sprawia, że cały proces jest prostszy.

VAT w eksporcie

Eksport jest objęty podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Można jednak skorzystać z preferencyjnej stawki 0%. W tym celu należy uzyskać potwierdzenie wywozu z urzędu celno-skarbowego. Odprawa wywozowa polega na wypełnieniu zgłoszenia w formie elektronicznej – system AES generuje komunikat IE 599. Potwierdzenie jest wymagane najpóźniej przed złożeniem kolejnej deklaracji za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał). W przypadku nieotrzymania ww. dokumentu, eksport podlegać będzie 23% stawce VAT.
Zapłata podatku od towarów i usług, oprócz oczywistego wzrostu kosztów dla Twojej firmy, wiąże się także ze licznymi, dodatkowymi dokumentami, które trzeba poprawnie wypełnić, wysłać i zarchiwizować. Dobry doradca celno-podatkowy może podpowiedzieć Ci, jak ograniczyć te elementy do minimum.

Akcyza w eksporcie

Niektóre produkty eksportowane poza granicę UE wiążą się z koniecznością uiszczenia podatku akcyzowego. Istnieje jednak możliwość zwrotu uprzednio wpłaconej kwoty. Zwrot Przysługuje zarówno dla wytwórców produktu, jak i jego nabywców, którzy kupili produkt od producenta i eksportują towar. Należy złożyć stosowny wniosek w tej sprawie w ciągu roku od wywiezienia towaru. W załączniku należy dodać potwierdzenie eksportu poza granicę Unii.
Eksport – pozwolenie na uszlachetnianie bierne
Jeżeli eksportujesz towary w celu poddania ich za granicą procesowi przetwarzania, aby nie płacić dwukrotnie cła, musisz uzyskać pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetnienia biernego. Jest to specjalna procedura, która umożliwia częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat. Procedura nie obejmuje jednak wszystkich towarów. Sprawę należy załatwić przed planowanym wywozem w urzędzie celno-skarbowym lub przez Internet. Wydanie pozwolenia może trwać nawet 4 miesiące od złożenia Twojego wniosku. Nie wiąże się z dodatkowymi opłatami i zwykle wydawane jest na 5 lat. Po otrzymaniu pozwolenia i późniejszym eksporcie towaru, konieczne będzie prowadzenie ewidencji, wskazującej na prawidłowy przebieg procedury uszlachetniania biernego.

Eksport – korzyści z doradztwa celno-podatkowego

Eksport towarów często wiąże się z koniecznością posiadania właściwych licencji. Konieczne jest również uzyskanie potwierdzenia urzędowego, stanowiącego, co będzie wysyłane za granicę. Doradca celno-podatkowy może wskazać Ci najlepsze rozwiązania w kwestii ceł, podatków, zezwoleń na wywóz lub innych zobowiązań, jednocześnie wyłączając Twoją odpowiedzialność za nieprawidłowe działania.

Import – cło i procedury celne

Odprawę celną w związku z importem towarów, możesz zrealizować zarówno w Polsce, jak i innym państwie UE. Państwa członkowskie stosują identyczną taryfę celną. Wysokość cła powinna być zatem taka sama, niezależnie od kraju Wspólnoty. Jednakże wysokość VAT i akcyzy może się różnić w zależności od kraju.
Istnieje możliwość odprawy towarów przez przedstawiciela podatkowego. Wiąże się to z opłatą cła w miejscu importu oraz płatnością VAT (+ ewentualnej akcyzy) w Polsce. Dopuszczając towar do obrotu, należy opłacić wszelkie koszty z tym związane (cło, VAT i akcyza) oraz przestrzegać regulacji dotyczących np. ewentualnego embarga zakazów przywozu, ochrony przyrody, zdrowia i życia.

Procedurę możesz zrealizować w trybie uproszczonym, w którym wymagane jest uzyskanie zezwolenia oraz zbadania przez urząd w ramach audytu, czy spełniasz określone kryteria.

Firma celna może wystąpić jako Twój przedstawiciel:

wysłać zgłoszenie i zadbać o prawidłowy przebieg procedury. Zgłoszenie uproszczone to odprawa na podstawie niepełnego zgłoszenia celnego oraz wpisu do rejestru (nie trzeba wysyłać zgłoszenia celnego i przedstawiać towaru w urzędzie celno-skarbowym). Przy odprawie związanej z niektórymi produktami akcyzowymi (np. alkoholu etylowego), nie jest możliwe skorzystanie z procedur uproszczonych!
• Wykorzystując procedury specjalne (np. tranzyt, odprawa czasowa, składowanie celne, uszlachetnianie celne), towary mogą zostać zwolnione z opłat i ograniczeń. Wymaga to jednak uzyskania pozwolenia oraz złożenia zabezpieczenia na wypadek powstania zobowiązania celnego.

Europa nie posiada jednego systemu obsługującego zgłoszenia importu. Niemal każde państwo posiada oddzielny program, a więc i procedury związane z przywozem są inne. Biorąc to pod uwagę, oraz zważając na bariery językowe, rozsądne będzie skorzystanie z usług firmy celnej, która dodatkowo może zająć się tłumaczeniem niezbędnych dokumentów.
VAT w imporcie

W przypadku importu, istnieje możliwość odliczenia VAT w ten sposób, iż podatek naliczony podlega rozliczeniu w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W sytuacji skorzystania z procedury uproszczonej, podatnik ma możliwość rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.
Skorzystanie z procedury uproszczonej polega na wykazaniu podatku należnego i naliczonego w deklaracji (kwoty są takie same).

Trzeba wiedzieć, że jeżeli podatnik nie przestrzega terminu na przedstawienie organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie należnego podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego ma możliwość pozbawić tego podatnika na okres 36 miesięcy prawa do rozliczania podatku. Warto zatem w tym zakresie współpracować z profesjonalistami, którzy wyeliminują ryzyko nałożenia jakichkolwiek sankcji.
Akcyza w imporcie

Importując towary zza granicy Unii Europejskiej, konieczne będzie opłacenie podatku akcyzowego w przypadku przewozu towarów objętych takim obowiązkiem. Podobnie jak VAT procedura ta jest realizowana w ramach zgłoszenia celnego. Można zawiesić pobór akcyzy. W tym celu zarejestrowany wysyłający musi uruchomić procedurę związaną ze złożeniem wniosku o przemieszczanie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego.
Import – jakie korzyści ma doradztwo celne?
Doradztwo celne w zakresie importu daje możliwość weryfikacji poprawności rozliczeń należności celnych, podatku akcyzowego oraz VAT. Dzięki analizie prawidłowości wykorzystywanej klasyfikacji taryfowej oraz obliczania wartości celnej towarów, ograniczysz możliwość wystąpienia błędu, mogącego skutkować poważnymi konsekwencjami.

Podsumowanie – dlaczego doradztwo celne to dobre rozwiązanie?

Firmy wyspecjalizowane w obsłudze celno-podatkowej mają obszerną wiedzę prawną w zakresie regulacji dotyczących importu i eksportu towarów. Oceniają skutki transakcji w świetle przepisów celnych, VAT i podatku akcyzowego. Jeżeli obawiasz się skomplikowanych procedur administracyjnych i prawnych związanych z eksportem lub importem towarów, powinieneś rozważyć skorzystanie z usług doradztwa celno-podatkowego. W jego zakresie może znaleźć się m.in. wskazanie dokumentów niezbędnych przy imporcie i eksporcie towarów, miejsc gdzie je uzyskać, pomoc w sprawnej organizacji całego procesu. Doradca może być także punktem kontaktowym i reprezentować Cię m.in. w urzędach, również za granicą. Zakres usług firmy celnej często obejmuje również wyszukiwanie klientów, obsługę zapytań, tworzenie ofert handlowych, organizacje sprzedaży, czy tłumaczenie niezbędnych dokumentów.