Amortyzacja samochodu ciężarowego 26.10.2021

Amortyzacja samochodu ciężarowego

Pozostajemy w temacie prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, którzy wykorzystują do tego samochody. W poprzednim wpisie wyjaśnialiśmy, czy opłata za przejazd autostradą może być traktowana jako koszt uzyskania przychodu. Dzisiaj natomiast wyjaśnimy, jak krok po kroku powinna zostać przeprowadzona amortyzacja samochodu ciężarowego w Twojej firmie.

Zapraszamy do lektury.

Samochód ciężarowy jako środek trwały

Samochody ciężarowe najczęściej znajdują się na wyposażeniu firm spedycyjnych. Oczywiście dotyczy to również innych przedsiębiorstw, jednak to najprostszy przykład wykorzystania samochodów powyżej 3,5 tony do realizowania celów biznesowych. W związku z tym, że zakup każdego pojazdu jest sporym wydatkiem, firmy starają się optymalizować te koszty. W jaki sposób tego dokonać?

Amortyzując pojazd. Oczywiście w tym celu należy spełnić szereg wymagań, o czym w dzisiejszym artykule.

Amortyzacja samochodu ciężarowego

Amortyzacją nazywamy stopniowe zużycie środka trwałego, które rozciąga się w czasie. Wyraża się to poprzez odpisy amortyzacyjne, które traktowane są jako koszt podatkowy. Co istotne, odpisy amortyzacyjne zaczynają być naliczane po miesiącu od przyjęcia środka trwałego do ewidencji przedsiębiorstwa. Kończą się z chwilą, gdy suma odpisów amortyzacyjnych równa się wartości początkowej środka trwałego.

Aby dany pojazd móc amortyzować, należy zatem wprowadzić go do firmy jako środek trwały. Przesłanki te wyszczególnia art. 22a ustawy o PIT. Zgodnie z nim, aby pojazd mógł być uznany za środek trwały, powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

  • być własnością lub współwłasnością podatnika,
  • nabyty bądź utworzony przez nabywcę (podatnika),
  • kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia go do używania,
  • przewidywany okres użytkowania powinien wynosić więcej niż rok,
  • podatnik wykorzystuje środek trwały tylko w celach prowadzenia działalności lub oddany do używania na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy.

Amortyzacji samochodu ciężarowego w firmie można dokonać na kilka sposobów:

  • jednorazowo,
  • na zasadach ogólnych (liniowa metoda amortyzacji),
  • przy użyciu metody degresywnej,
  • z indywidualnie ustalonymi stawkami,
  • dla samochodów używanych.

W dzisiejszym wpisie ograniczmy się jednak do omówienia trzech pierwszych metod amortyzacji. W przypadku samochodów ciężarowych, dwie ostatnie wyglądają tak samo, jak w przypadku samochodów osobowych.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mali podatnicy lub przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, mają prawo do zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego samochodu ciężarowego należącego do firmy. Należy tego dokonać w miesiącu przyjęcia środka trwałego do ewidencji.

Uwaga!

Mianem małego podatnika określa się przedsiębiorcę, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro [art. 5a ust. 20 ustawy o PIT].

Dzięki jednorazowemu odpisowi amortyzacyjnemu mamy możliwość zwiększenia kosztów prowadzenia firmy na początku swojej działalności lub w trakcie jej rozwoju. Ze względu na sporą dogodność tej metody amortyzacji dla przedsiębiorców, ma ona pewne ograniczenia. A mianowicie przedsiębiorca może zastosować jednorazową amortyzację, ale do kwoty 50 000 euro łącznej wartości jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. W momencie gdy takie wpisy w danym roku podatkowym już zostały wprowadzone, kolejny samochód nie może zostać wprowadzony w ten sposób.

Amortyzacja samochodu ciężarowego na zasadach ogólnych

Najprostszą i najczęściej wybieraną metodą amortyzacji jest amortyzacja liniowa, nazywana także amortyzacją na zasadach ogólnych. Metoda ta opiera się na odgórnym założeniu, że środek trwały (samochód ciężarowy) przez cały rok będzie się zużywał w takim samym stopniu. W rezultacie amortyzacja przy wykorzystaniu tej metody polega na dokonywaniu co miesiąc odpisów amortyzacyjnych o równej wartości.

Odpisy amortyzacyjne (do limitu określonego wartością początkową składnika majątku) zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów danego okresu rozliczeniowego.

Metoda degresywna amortyzacji samochodu ciężarowego

Amortyzacja degresywna jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zakupili samochód ciężarowy. Głównym założeniem tej metody jest przyjęcie, że wydajność środka trwałego z czasem maleje. Dokonuje się tego poprzez podwyższenie stawki amortyzacji o współczynnik nie wyższy niż 2.0 w pierwszym roku amortyzacji. W związku z tym, amortyzacja w pierwszym roku ustalana jest od wartości początkowej, a w kolejnych latach od wartości początkowej pomniejszonej o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Uwaga! 

W momencie gdy stawka amortyzacyjna obliczana metodą degresywną zrówna się ze stawką obliczaną metodą liniową, przedsiębiorca zaczyna dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą liniową i nie stosuje już współczynnika 2.0.

Amortyzacja samochodu ciężarowego przy użyciu metody degresywnej ma swoje zalety dla przedsiębiorców. Z pewnością na uwagę zasługuje fakt, że wartość odpisów amortyzacyjnych w początkowym okresie amortyzacji jest o wiele wyższa niż w latach późniejszych. Przy użyciu metody degresywnej dokonywane odpisy stanowią więc dla podatnika coraz mniejszy koszt działalności, co może pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową firmy.