EXLIBRA - zawieszenie i wznowienie dzialalnosci gospodarczej 02.05.2019

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca może zdecydować się na tymczasowe zawieszenie działalności. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na takie działanie, motywują utratę płynności finansowej, brak opłacania stałych kosztów, składek oraz podatków. Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy, przede wszystkim ze względu na ulgi finansowe oraz udogodnienia podatkowe.

W związku z wejściem w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r. Konstytucji Biznesu przedsiębiorca zatrudniający pracowników, również tych przebywających na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym ma prawo zawiesić działalność. Zawieszenie działalności może nastą-pić na czas nieokreślony lub określony, lecz okres ten nie może być krótszy niż 30 dni. Długość zawieszenia działalności to maksymalnie 24 miesiące.

Przed zawieszeniem działalności, sugeruje się odpowiednio załatwić sprawy związane z firmą: rozwiązać umowy, z których nie będzie się korzystać w trakcie zawieszenia, oraz po-rozmawiać przede wszystkim z partnerami o zamierzonym działaniu.

Zawieszenie działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia wniosku do CEIDG. Można to zrobić na wiele sposobów:
– osobiście w Urzędzie Gminy
– przez pełnomocnika (opłata za pełnomocnictwo 17 zł)
– listownie (należy notarialnie poświadczyć podpis)
– elektronicznie (za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, profil zaufany ePUAP)

Wniosek powinien zawierać:
– imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL (jeśli posiada) oraz data urodzenia
– numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy (jeśli posiada)
– numer identyfikacji podatkowej NIP przedsiębiorcy (jeśli taki posiada)
– dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy.

Jeśli wniosek zostanie błędnie uzupełniony własnoręcznie, wnioskodawca zostanie poproszony o skorygowanie błędnych informacji w terminie 7 dniu od dnia wezwania. Gdy wiosek został złożony online, to system CEIDG automatycznie informuje o niepoprawności wniosku. Po przyjęciu prawidło wypełnionego wniosku urząd gminy w ciągu 3 dni ma obowiązek, przesłania danych z wniosku wraz z oryginałem do właściwego urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i ZUS lub KRUS.

Warto również pamiętać, że przy zawieszeniu wymagane jest wyrejestrowanie siebie oraz pracowników z ubezpieczeń ZUS. W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma możliwość rozliczania kosztów stałych związanych z zabezpieczeniem źródła przychodu (są to głównie media, czynsz itd.) Takie wydatki należy uwzględnić w zeznaniu rocznym.

Okres zawieszenia działalności gospodarczej powinien się zakończyć wznowieniem lub jej zakończeniem. Sposób dokonania jest taki sam, jak i przy zawieszeniu. Przedsiębiorca składa zgłoszenie do CEIDG o wznowienie działalności poprzez Internet, listownie lub osobiście (zgłoszenie jest zwolnione z opłat). Od dnia wskazanego na wniosku jako dzień wznowienia działalności, przedsiębiorca znów podlega ubezpieczeniom z tego tytułu i ponownie musi opłacać składki z tego tytułu.