VAT-UE  Czym jest? Kto ma obowiązek rejestracji? 19.02.2019

VAT-UE Czym jest? Kto ma obowiązek rejestracji?

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej transakcje Polski z rynkami zagranicznymi stały się bardziej dostępne. Dzięki temu polscy przedsiębiorcy zaczęli o wiele częściej prowadzić wymianę handlową z kontrahentami z państw zagranicznych będących w Unii Europejskiej. Taki typ transakcji został nazwany transakcją wewnątrzwspólnotową. Równolegle z tą transakcją pojawia się rozliczenie VAT – UE.

Obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE ma przedsiębiorca, który zamierza dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w obrębie państw członkowskich UE. Obowiązkiem tym objęte są również firmy korzystające ze zwolnienia VAT, które dokonywać będą transakcji wewnątrzwspólnotowych. W celu rejestracji podatnik musi złożyć stosowne dokumenty do urzędu skarbowego. Do zawiadomienia służy formularz VAT-R.

Podatek VAT UE płacony jest tylko przez przedsiębiorstwa, które posiadają NIP europejski i dokonały dodatkowo przynajmniej jedną transakcję z poniżej wymienionych w danym okresie rozliczeniowym:

  • WNT – Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów, czyli zakup dokonany przez przedsiębiorstwo polskie od przedsiębiorstwa z kraju pochodzącego z Unii Europejskiej
  • WDT – Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów, czyli sprzedaż dokonana przez polskie przedsiębiorstwo do przedsiębiorstw z krajów europejskich,
  • sprzedaż usług przez polskie przedsiębiorstwo do przedsiębiorstwa państwa będącego w Unii Europejskiej, dla których podatnikiem jest nabywca usług.

Nie wszystkie transakcje wewnątrzwspólnotowe mają obowiązek być wykazane na deklaracji VAT-UE. Jednym z rodzajów transakcji z uczestnictwem podmiotów z krajów Unii Europejskiej, których nie uwzględnia się w informacji podsumowującej jest import usług. Pomimo nabycia usług z krajów unijnych przedsiębiorca nie ma obowiązku wykazywania wartości zakupionych usług w deklaracji VAT UE.

Również w przypadku świadczenia usług czy sprzedaży towarów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności z krajów UE przedsiębiorca nie będzie wykazywał w deklaracji VAT-UE. Transakcje te będą bowiem traktowane na takich samych zasadach jak transakcje krajowe.

Aby dokonać rejestracji do VAT – UE podatnik musi złożyć do Urzędu Skarbowego formularz VAT – R. Formularz ten służy rejestracji podatnika do podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwa, które już są zarejestrowane do VAT jako podatnicy czynni bądź podatnicy zwolnieni z podatku VAT muszą zgłosić jedynie aktualizację na formularzu. Istotną pozycją jest data rozpoczęcia dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dzięki złożeniu wskazanego formularza przedsiębiorstwo otrzyma od Urzędu Skarbowego NIP europejski, którym posługiwać się będzie dokonując transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Po rejestracji podatnika do VAT-UE oraz rozpoczęciu transakcji z unijnymi kontrahentami należy pamiętać o przestrzeganiu terminów składania deklaracji VAT-UE. Od stycznia 2017 roku składanie deklaracji VAT – UE następuje za okresy miesięczne, nawet w przypadku przedsiębiorstw, które deklaracje VAT składają w okresach kwartalnych.  Dodatkowo zmiany wprowadzane w tamtym okresie określają, iż deklaracje VAT-UE za transakcje wewnątrzwspólnotowe można składać do Urzędu Skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną.

  • Składanie deklaracji VAT – UE powinno być dokonywane do 25 – tego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, kiedy jest rozliczany.
  • Jeżeli przedsiębiorca w danym miesiącu nie dokonał żadnej transakcji wewnątrzwspólnotowej, nie jest konieczne składanie deklaracji VAT – UE za ten miesiąc.
  • Przekraczając ustalony termin składania deklaracji VAT – UE należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego pismo, w którym zostaną wyjaśnione przyczyny niedotrzymania terminu.
  • Korekta VAT – UE również powinna być składa miesięcznie. Podatnik, który zauważył błąd w składanek deklaracji VAT – UE powinien w jak najszybszym terminie złożyć drogą elektroniczną korektę VAT – UE.

Obecnie transakcje unijne są coraz częstszym zjawiskiem w obrocie gospodarczym. Jednak, jak się okazuje, przedsiębiorcy mają pewne problemy związane z rozliczeniem poszczególnych zdarzeń gospodarczych, szczególnie z podatkiem od takich transakcji. Dlatego przed dokonaniem pierwszej transakcji zakupu z unijnym kontrahentem przedsiębiorcy powinni przede wszystkim sprawdzić, czy podlegają obowiązkowi rejestracji do VAT UE na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, jeśli zachodzi taka potrzeba dokonać rejestracji do VAT-UE oraz przestrzegać terminów składania deklaracji.