coins-948603_1920 07.02.2019

PIT 11 – Rozliczenia roczne w 2019 r.

PIT-11 stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja wystawiana oraz dostarczana przez płatnika, który w trakcie roku rozlicza pobiera i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy. PIT-11 stanowi podstawowe źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych takich jak PIT-37 czy PIT-36.

 

Płatnicy, w tym pracodawcy i zleceniodawcy, mają obowiązek przekazać zarówno podatnikom, jak i urzędom skarbowym informacje o wysokości osiągniętego przez nich dochodu i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Informacje te są wykazywane na druku PIT-11.

 

PIT-11 oprócz informacji o dochodach i pobranych zaliczkach zawiera również dane o kosztach uzyskania przychodu i pobranych składkach (ZUS i zdrowotnych). W dokumencie PIT-11 wykazywane są z reguły dochody opodatkowane według skali podatkowej (18% lub 32%). Od tych dochodów płatnik ma obowiązek potrącić i odprowadzić zaliczki na podatek oraz składki.

 

PIT-11 może zawierać dane z różnych źródeł, nie tylko z umowy o pracę, lecz także m.in. z:

  • umowy zlecenie, umowy aktywizacyjnej i umowy o dzieło;
  • praw autorskich;
  • pracy przypadającej podczas aresztowania tymczasowego;
  • działalności wykonywanej samodzielnie i społecznie;
  • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
  • świadczeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Terminy przekazania PIT-11 w 2019 r.:

Podmiot sporządzający informację o wypłaconych kwotach, przekazuje PIT-11 podatnikowi, na rzecz którego dokonywał wypłat, nie później niż do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Nie ma znaczenia, czy płatnik zdecyduje się przekazać zatrudnionemu jego rozliczenie PIT-11 w formie drukowanej czy też elektronicznej – w obu przypadkach terminem ostatecznym jest koniec lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Termin ostateczny na dostarczenie PIT-11 do urzędu skarbowego przez sporządzającego tę informację, to w 2019 r. koniec stycznia. Wszystkie PIT-11 należy do 31 stycznia 2019 r. wysłać do urzędu skarbowego wskazując jako organ podatkowy – organ właściwy dla podatnika. Należy również pamiętać że wysłania PIT-11 do urzędu skarbowego należy dokonywać wyłącznie elektronicznie poprzez e-deklaracje.

Kto nie składa PIT-11?

Istnieją wyjątki, w których pracodawca nie jest zobowiązany do złożenia PIT-11. Zalicza się do nich zatrudnianie osób (niebędących pracownikami etatowymi) na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, dla których określona w umowie kwota wynagrodzenia ogółem nie jest wyższa niż 200 zł. Za takich bowiem pracowników pracodawca odprowadza tzw. zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu, deklarowany jako PIT-8A. Z tytułu zatrudniania pracowników na warunkach wyżej wskazanych pracodawca nie ma obowiązku sporządzania deklaracji PIT-11.