PO PRACY/BIZNESIE

Warto wiedzieć, że cudzoziemiec, który prowadzi firmę w Polsce, może ubiegać się o pobyt czasowy lub wizę do Polski na podstawie prowadzenia działalności. W przypadku wykonywania pracy – także o pozwolenie na pobyt czasowy w związku z wykonywaną pracą w Polsce. Natomiast cudzoziemcy ubiegający się o pozwolenie na pobyt czasowy mogą zakładać i prowadzić działalność tylko w formie spółki, m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Natomiast obcokrajowiec może założyć i prowadzić działalność gospodarczą na takich samym zasadach jak obywatel polski, jeśli posiada:

 • zezwolenie na pobyt stały
 • ważna Karta Polaka
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE/ udzielone członkowi rodziny cudzoziemca
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich w Polsce
 • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z zawartym związkiem małżeńskim z obywatelem polskim
 • status uchodźcy
 • ochronę uzupełniającą
 • zgodę na pobyt tolerowany
 • ochrona czasowa w Polsce
Informacje zwrotne