PO NAUCE

W Polsce istnieje kilka rodzajów studiów:

 

Studia pierwszego stopnia – to studia zawodowe, które przygotowują do pracy w określonym zawodzie i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Nauka na studiach pierwszego stopnia trwa od 6 do 7 semestrów. Aby podjąć te studia, należy ukończyć szkołę średnią oraz zdać maturę (w Polsce lub za granicą).

 

Studia drugiego stopnia – to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego (np. tytułu lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii). Studia drugiego stopnia trwają 3–4 semestry. Nauka na studiach drugiego stopnia wymaga uprzedniego ukończenia studiów pierwszego stopnia (w Polsce lub za granicą).

 

Jednolite studia magisterskie – to studia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego. Nauka na jednolitych studiach magisterskich trwa od 9 do 12 semestrów i wymaga posiadania świadectwa maturalnego uzyskanego w Polsce lub za granicą. Jednolite studia magisterskie obowiązują na takich kierunkach, jak m.in. farmacja, prawo, psychologia, medycyna

 

Istnieją także uczelnie publiczne i prywatne. Na uczelniach publicznych dla obywateli polskich studia w trybie dziennym są nieodpłatne, w trybie wieczorowym i zaocznym są odpłatne. Na uczelniach prywatnych studia są płatne.

Wszyscy cudzoziemcy mogą być przyjmowani na polskie uczelnie, lecz, żeby studiować na takich samych zasadach jak i obywatele polscy (nieodpłatnie) należy spełniać jeden z następujących  kryteriów:

 

  • posiadać zezwolenie na pobyt stały w Polsce
  • posiadać ważną Kartę Polaka
  • mieć status uchodźcy
  • korzystać z ochrony czasowej w Polsce
  • posiadać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone w Polsce
  • obywatele państw członkowskich UE, EFTA oraz członkowie ich rodzin posiadający prawo stałego pobytu.

 

 

Pozostali cudzoziemcy podejmują studia odpłatne, bądź korzystają ze stypendiów zwalniających z płatności:

  • stypendia Rządu RP

 

Osoby zostają przyjęci na studia na podstawie umów dwustronnych, osoby są zwolnieni z opłat za studia i otrzymują stypendium rządowe. Osoby chcące uzyskać stypendium powinny zgłosić się do placówek konsularnych za granicą ze względu na miejsce zamieszkania. Warunek konieczny – polskie pochodzenie oraz dobre wyniki z egzaminów w konsulacie.

  • stypendia rządu innego państwa

Cudzoziemcom, którzy przebywają w Polsce w związku z nauką na stacjonarnych studiach wyższych albo stacjonarnych studiach doktoranckich oraz cudzoziemcom zamierzającym odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na takich studiach w języku polskim, może zostać udzielone zezwolenie na pobyt czasowy na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Natomiast absolwent polskiej uczelni może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, udzielane jest ono jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów  na okres 1 roku.

Informacje zwrotne