exlibra-kartapodatkowa 29.01.2020

Karta podatkowa – najprostsza forma opodatkowania

Karta podatkowa to niezwykle prosta forma opodatkowania. Nie wymaga prowadzenia KPiR i wyliczania kwoty podatku. Dowiedz się więcej!

Karta podatkowa – dla kogo jest i jakie daje korzyści

Wybór formy opodatkowania to jeden z najważniejszych wyborów, których musi dokonać każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą. Od tego, czy zdecydujemy się na opodatkowanie w formie karty podatkowej, ryczałtu, skali podatkowej czy podatku liniowego zależeć będzie, w jaki sposób będziemy rozliczać się z urzędem skarbowym i ile będziemy płacić podatku.

Karta podatkowa – na czym polega?

Karta podatkowa to prosta forma opodatkowania niewymagająca od właściciela firmy prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest przeznaczona dla podatników, którzy prowadzą jednoosobowa działalność gospodarczą lub spółkę prawa handlowego. Rozliczanie się za pomocą karty podatkowej wymaga od właściciela firmy opłacania stałej kwoty podatku, niezależnie od osiąganych dochodów. Wysokość składki określa z góry naczelnik urzędu skarbowego. Zależy ona od rodzaju i miejsca wykonywanej działalności oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Kto może rozliczać się za pomocą karty podatkowej?

Niestety za pomocą karty podatkowej rozliczać mogą się tylko osoby prowadzące ściśle określone rodzaje działalności. Ich lista znajduje się w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym i zawiera 95 rodzajów działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej. Każda z nich jest opisana z wyszczególnieniem wszystkich czynności, które podlegają opodatkowaniu kartą. Przykładami działalności, które podlegają tej formie opodatkowania są: ślusarstwo, grawerstwo, kowalstwo, szklarstwo, krawiectwo, fryzjerstwo, kosmetyka oraz różnorodne usługi w zakresie naprawy i konserwacji maszyn. Podatnicy rozliczający się kartą podatkową nie mogą korzystać z ulg, takich jak ulga na dziecko, a także nie mogą wykonywać działalności wykraczającej poza tą, na podstawie, której uzyskali możliwość rozliczenia za pomocą karty podatkowej.

Karta podatkowa – od czego zależy wysokość opłat?

Przy wyborze karty podatkowej, wysokość podatku zależy od rodzaju wykonywanej działalności, liczby osób zatrudnionych oraz wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Dodatkowo przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania limitów zatrudnienia pracowników. Przy karcie podatkowej jako pracownika traktujemy nie tylko osobę zatrudnioną na umowę o pracę, ale także inne osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą, członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego oraz wspólników spółki cywilnej. Im więcej pracowników zatrudnia firma, tym wyższy jest należny podatek. Jego wartość różni się też w zależności od wielkości miejscowości, w której odbywa się działalność. Wysokość podatku na kolejny rok jest ogłaszana przez ministra finansów w terminie do 30 listopada roku poprzedniego.

Karta podatkowa – inne obowiązki

Mimo że opodatkowanie w formie karty podatkowej nie wymaga od podatnika prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych, to nie zwalnia z obowiązku wystawienia na żądanie klienta rachunków i faktur potwierdzających wykonanie usługi lub sprzedaż towaru. Nie powoduje również zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeżeli prawo nakłada na przedsiębiorcę taki obowiązek. Przy tej formie opodatkowania nie można również wpłacać kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Wpłat należy dokonywać co miesiąc na rachunek urzędu skarbowego do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacimy.