EXLIBRA - umowa 08.07.2019

Co powinna zawierać standardowa umowa?

Choć istnieją umowy, których forma została ściśle uwarunkowana prawnie (np. umowa sprzedaży nieruchomości), większość umów biznesowych zawieranych między kontrahentami podlega zasadzie swobody zawierania umów. Zgodnie z tą regułą, strony mogą stosować zapisy i kształtować treści umów według własnego uznania, dopóki jest to robione w granicach obowiązującego prawa. W związku z tym podczas prowadzenia biznesu możesz spotkać się z wieloma formami umowy, nawet gdy jej przedmiot jest podobny. Na co zwrócić uwagę podczas podpisywania/tworzenia umowy? Jakie elementy powinny znajdować się w standardowej umowie pisemnej?

 

Pełne dane stron umowy

 

W umowie powinny znaleźć się pełne dane stron, które ją zawierają, czyli m.in. adres, numer NIP oraz numery pozwalające zidentyfikować firmy w rejestrze KRS/CEIDG. Jeśli umowę biznesową zawiera inna osoba reprezentująca przedsiębiorcę, informacja o tym powinna znajdować się w treści umowy. Sposób reprezentacji firmy zarejestrowanej w KRS musi być zgodny z aktualnym wpisem do rejestru.

 

Przedmiot umowy i obowiązki stron

 

Przedmiot umowy oraz obowiązki stron powinny być określone w możliwie najdokładniejszy sposób, by uniknąć wszelkich niejasności i odmiennych interpretacji. Jasno określone powinny zostać także obowiązki stron i konsekwencje niedotrzymania umowy lub jej nienależytego wypełnienia.

 

Czas trwania umowy i warunki wypowiedzenia

 

W umowie powinien zostać określony czas jej trwania, a także okres wypowiedzenia, forma wypowiedzenia, konsekwencje wypowiedzenia umowy i inne warunki zerwania umowy.

 

Wynagrodzenie

 

W umowie powinna być podana wysokość wynagrodzenia, termin płatności, numer konta i oświadczenie o byciu płatnikiem VAT (jeśli dotyczy).

 

Klauzula o poufności danych

 

Taka klauzula powinna znaleźć się w umowie w sytuacji, gdy przynajmniej jedna ze stron w ramach realizacji umowy będzie musiała przekazać dane wrażliwe.

 

Zapisy dotyczące praw autorskich

 

Jeśli utwory powstające w ramach umowy są objęte prawami autorskimi, informacje o sposobie regulacji tej kwestii powinny znaleźć się w umowie.

 

Zasady rozwiązywania sporów

 

W umowie powinien pojawić się zapis dotyczący zasad postępowania w wypadku ewentualnych sporów. Umieszczona powinna być informacja o sądzie właściwym przy ich rozpatrywaniu. Jeżeli strony decydują się na rozwiązywanie sporów w sądzie polubownym, do umowy dołączona zostaje klauzula arbitrażowa.

Oprócz informacji opisanych powyżej umowa może zawierać również inne zapisy, które wydadzą ci się niejasne i niezrozumiałe. Nie bój się pytać, a w razie sporych wątpliwości zasięgnij porady prawnika.