exlibra-Biegły rewident - wszystko co musisz wiedzieć 24.03.2021

Biegły rewident – wszystko co musisz wiedzieć

Biegły rewident – nazywany inaczej audytorem – jest osobą uprawnioną do przeprowadzania rewizji finansowej. Każdy kto posiada własną firmę oraz nałożony jest na niego obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, powinien zdawać sobie sprawę z istnienia tego zawodu. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

 • czym zajmuje się biegły rewident?
 • jakie podmioty podlegają badaniu biegłego rewidenta?
 • kto odpowiada za sporządzenie sprawozdania finansowego?
 • jakie dokumenty należy mu udostępnić?

Biegły rewident

Biegły rewident, w ramach swojej działalności weryfikuje prawidłowość sprawozdań finansowych w firmach, w których istnieje ustawowy obowiązek przeprowadzania badań. Celem weryfikacji jest ustalenie, czy jednostka przedstawia w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym swoją sytuację finansową oraz wypracowany wynik finansowy.

Poza tym, biegli rewidenci mogą również prowadzić usługowo księgi rachunkowe lub podatkowe oraz zajmować się doradztwem podatkowym. Czasami zasiadają również w zarządach spółek, gdzie odpowiadają m.in. za raportowanie wyników finansowych.

Zawód biegłego rewidenta to zawód zaufania publicznego. W konsekwencji, jest to zajęcie bardzo odpowiedzialne, wymagające posiadania zdolności analitycznych oraz szerokiej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i finansowego.

Jakie podmioty podlegają badaniu biegłego rewidenta?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, najprawdopodobniej ten akapit najbardziej zwrócił Twoją uwagę.

Badaniu przez biegłego rewidenta podlegają:

 • roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe;
 • roczne sprawozdania finansowe spółek akcyjnych (z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji);
 • podmioty, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły minimum dwa z trzech następujących warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło minimum 50 osób;
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w złotówkach minimum 2 500 000 euro (w 2020 roku – 10 646 250 zł);
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w złotówkach minimum 5 000 000 euro (w 2020 roku – 21 292 500 zł).

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe oznacza połączenie sprawozdań finansowych, jednostek wchodzących w skład jednej grupy kapitałowej. Jego celem jest umożliwienie weryfikacji, czy dana grupa przedsiębiorstw – kontrolowana przez tych samych właścicieli – nie ma dominującego udziału w rynku, zwanego monopolem.

Badaniu podlegają także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie.

Sprawozdanie finansowe

Czym jest sprawozdanie finansowe? To dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe nazywa się dniem bilansowym. Jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dzień bilansowy wypada 31 grudnia.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają:

 • firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, na przykład ze względu na wysokość przychodów lub status prawny
 • firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Obowiązek ten może dotyczyć zarówno spółki kapitałowej (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki osobowej (np. spółki jawnej), jak też osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG. Forma prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia. Liczy się to jaka metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów funkcjonuje w firmie.

Kto odpowiada za sporządzenie sprawozdania finansowego?

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego to obowiązek kierowników jednostki, czyli:

 • członków zarządu spółek kapitałowych;
 • wspólników prowadzących sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej;
 • komplementariuszy prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo – akcyjnej;
 • likwidatorów, syndyków lub zarządców w postępowaniu upadłościowym;
 • członków organów zarządzających innych jednostek (do których stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości).

Jakie dokumenty należy udostępnić biegłemu rewidentowi?

Dobra współpraca biegłego rewidenta z pracownikami firmy jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia badania. Jednak to jej kierownik jest odpowiedzialny za zapewnienie biegłemu rewidentowi wszelkich, niezbędnych informacji oraz dokumentów.

Przede wszystkim, kierownik badanej jednostki powinien zapewnić udostępnienie:

 • ksiąg rachunkowych;
 • dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów;
 • wszelkich innych dokumentów w postaci:
  • istotnych umów handlowych i bankowych, których stroną jest badana jednostka;
  • uchwał z posiedzeń zarządu, rady nadzorczej;
  • innych ważnych dokumentów.

Poza tym, kierownik jednostki powinien udzielić mu wyczerpujących informacji, które są niezbędne do wydania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym jednostki. W przypadku, gdy biegły rewident potrzebuje dostępu do dokumentów istotnych z punktu widzenia prowadzonego badania – powinien on  każdorazowo zwrócić się w tej sprawie do kierownika badanej jednostki.

Biegły rewident – podsumowanie

Celem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest wydanie pisemnej opinii – wraz z raportem – czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z polityką rachunkowości. Z badania wynikać powinien jednoznaczny wniosek. Czy przedstawia ono w sposób jasny i wiarygodny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanego podmiotu. Badanie sprawozdań finansowych jest więc czynnością mającą na celu uwiarygodnienie informacji finansowych, co służy zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.