Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) 04.01.2022

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA)

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) daje możliwość uzyskania od właściwego organu podatkowego informacji w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej (CN) wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych. Dokument ten z jednej strony wiąże organy podatkowe, a z drugiej daje podatnikowi pewność, że jego działania lub interpretacja przepisów są prawidłowe. Z wiążącej informacji akcyzowej warto zatem skorzystać zawsze wtedy, gdy nie jesteśmy pewni, czy odpowiednio zakwalifikowaliśmy rodzaj wyrobu akcyzowego lub gdy mamy problem z określeniem jego kodu CN.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest wiążąca informacja akcyzowa?
 • Do jakiego organu należy złożyć wniosek o wydanie decyzji?
 • W jaki sposób tego dokonać?
 • Czy wydanie decyzji WIA jest bezpłatne?
 • Jak długo obowiązuje decyzja WIA?
 • Jakie korzyści wynikają z posiadania WIA?
 • Czym różnią się od siebie wiążąca informacja akcyzowa i indywidualna interpretacja podatkowa?

Zapraszamy do lektury.

Czym jest wiążąca informacja akcyzowa?

Instytucja wiążącej informacji akcyzowej została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2015 roku, na mocy ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym, o czym wspominaliśmy we wstępie, umożliwia potwierdzenie przez organy podatkowe, czy stanowisko przyjmowane przez podatnika w zakresie podatku akcyzowego jest prawidłowe, czy nie. W szczególności decyzja wydawana w ramach WIA może dotyczyć:

 • opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą,
 • organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi,
 • oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych.

Uwaga!

Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej składa się na określonym formularzu.

Do jakiego organu należy wnioskować o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA)?

Organem właściwym jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Jest to organ podatkowy pierwszej instancji. Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej należy zatem kierować wyłącznie do tego podmiotu. Dokonać tego możemy zasadniczo na dwa sposoby:

 1. Wysyłając wniosek w formie pisemnej na adres:
  • Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
   Dział Wiążącej Informacji Akcyzowej
   Ul. Hercena 11
   50-950 Wrocław
 2. Wysyłając wniosek podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym w postaci elektronicznej lub wykorzystując profil zaufany poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Uwaga!

Może zdarzyć się, że organ w drodze postanowienia ustali wysokość opłat za przeprowadzenie badań i analiz, których wykonanie jest niezbędne do wydania decyzji WIA. Wówczas, na wezwanie organu, należy zapłacić określoną kwotę w terminie nie krótszym niż 7 dni. W przypadku nieuiszczenia opłaty w określonym terminie, organ podatkowy wyda postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez rozpatrzenia.

Ważność WIA

Co istotne, decyzja WIA jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania. Ważność dokumentu może jednak zostać przedłużona na kolejne okresy – nie dłuższe niż 5 lat. Przedłużenia dokonuje się na wniosek, złożony organowi podatkowemu nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu jej ważności.

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) – dlaczego warto ją mieć?

 • Przede wszystkim WIA ułatwia stosowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym.
 • Ponadto daje poczucie bezpieczeństwa. Wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana.
 • Ułatwia podmiotom posiadającym WIA relacje z organami podatkowymi.
 • WIA, w połączeniu z interpretacją indywidualną, daje całokształt wiedzy w zakresie interpretacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym i obowiązków z niej wynikających w zakresie danego wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego.

WIA a indywidualna interpretacja podatkowa

Na czym polega zasadnicza różnica pomiędzy indywidualną interpretacją podatkową (KIP) a wiążącą informacją akcyzową (WIA)? Z reguły mogłoby się wydawać, że są do siebie bardzo podobne. Warto mieć jednak na uwadze, że interpretacja indywidualna stanowi wykładnię prawa w odniesieniu do przedstawionego przez wnioskodawcę zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje. Wiążąca informacja akcyzowa natomiast określa kod klasyfikacji towarowej według Nomenklatury Scalonej (CN) dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub wskazuje na rodzaj wyrobów akcyzowych. Służy zatem do ściśle określonych celów, a sporządzana jest na wcześniej wskazanym formularzu.

Jeżeli zatem mamy wątpliwości co do stosowania przepisów w zakresie podatku akcyzowego, największą pewność da nam uzyskanie w pierwszej kolejności WIA. Jeżeli chcemy się dodatkowo upewnić, czy stosowanie przepisów ustawy akcyzowej w stosunku do naszego wyrobu jest prawidłowe, następnie możemy złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Nigdy odwrotnie. W przypadku posiadania interpretacji indywidualnej w odniesieniu do tego samego wyrobu, organ podatkowy jest obowiązany z mocy prawa odmówić wydania decyzji WIA.

Podsumowanie

Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) ma wspierać podatników w prawidłowym stosowaniu przepisów dotyczących akcyzy. Mimo że uzyskanie tego rodzaju decyzji często wiąże się z dodatkową opłatą za przeprowadzenie badań i analiz, warto posiadać prawne potwierdzenie tego, że nasze postępowanie jest prawidłowe. Bowiem w wielu przypadkach to właśnie WIA jest w stanie nam zagwarantować, że nasze kroki nie budzą wątpliwości innych organów. W konsekwencji nie jesteśmy narażeni na poniesienie kar za nieprawidłowe stosowanie się do obowiązujących przepisów.