EXLIBRA - zle dlugi 10.07.2019

Ulga na złe długi? Dla kogo? Po jakim czasie?

Ulga na złe długi daje możliwość podatnikowi odzyskania podatku VAT należnego od niezapłaconych faktur. Do końca roku 2018 termin ten wynosił 150 dni. Po zmianie podatnik może odzyskać VAT szybciej, bo już po upływie 3 miesięcy. Termin 90 dni dotyczy również dłużnika, który po upływie 3 miesięcy będzie zobowiązany do skorygowania podatku VAT naliczonego z tytułu niezapłaconych faktur. Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy szybciej mogą skorzystać z ulgi na złe długi. Wierzyciele zyskali prawo do wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi i wcześniej mogą obniżyć VAT należny, natomiast dłużnicy zmuszeni są do wcześniejszej korekty odliczonego VAT.

 

Jakie są warunki aby skorzystać z ulgi na złe długi?

  • dostawa towaru lub usług jest dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
    – wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
    – dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

 

Kiedy nie stosuje się ulgi podatkowej?

  • dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności;
  • dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • w przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

 

Warto również pamiętać  że nie mamy obowiązku informowania dłużnika o skorzystaniu z ulgi na złe długi Działanie to jest zbędne przez wzgląd na fakt, iż dłużnik ma obowiązek skorygowania podatku naliczonego od zaległości niezależnie od tego, czy jego kontrahent zdecydował się na korektę ze swojej strony.