exlibra(25) 16.09.2022

KSH — zmiany od 13 października 2022 roku

Przed Polską jedna z największych reform Kodeksu spółek handlowych. W 2022 roku wchodzą w życie
zmiany w KSH, mogą one wprowadzić dużo zamieszania. Sprawdź, kogo dotyczą zmiany i w jaki sposób
wpłyną na działalność spółek, które funkcjonują w Polsce. Czego dotyczą najważniejsze zmiany w KSH?

Nowelizacja ustawy o Kodeksie spółek handlowych już niebawem wchodzi w życie. KSH — zmiany od 13 października
2022 roku.

Kodeks spółek handlowych — czym jest i kto opiera na nim swoją
działalność?

Kodeks spółek handlowych to zbiór przepisów, które regulują działalność spółek handlowych działających na terenie
Polski. Obecnie do KSH zaliczamy wszystkie typy spółek handlowych, czyli: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki
komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółki kapitałowe. Zasady funkcjonowania spółek handlowych po raz
pierwszy w naszym kraju zostały wprowadzone 1 stycznia 2001 roku.

Zmiany w KSH — kiedy wchodzą w życie?

Ustawa o zmianie ustawy dotyczącej Kodeksu spółek handlowych została zatwierdzona 9 lutego 2022 roku. Na jej mocy
już 13 października 2022 roku wchodzą w życie nowe przepisy oraz zbiór ustaw pobocznych, które będą, nieco inaczej
niż dotychczas, regulowały działalność spółek.

Najważniejsze zmiany w KSH w 2022 roku

Zastanawiasz się, jakie zmiany czekają akcjonariuszy i radę nadzorczą wymienionych wyżej spółek? Oto najważniejsze
zmiany, które zaczną obowiązywać od 13 października 2022 roku.

Wprowadzenie pojęcia „grupa spółek”
To jedna z najważniejszych zmian, która wchodzi w życie wraz ze zmianą przepisów w KSH. Wcześniej żadne przepisy nie
regulowały funkcjonowania grup spółek. Od 13 października pojawią się zupełnie nowe zagadnienia, które umożliwiają
spółce dominującej wydawanie wiążących poleceń spółkom zależnym. Ponadto, pomimo dobrowolnego uczestnictwa w
spółkach, jej członkowie będą zobligowani do ujawnienia tej działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiany w uprawnieniach członków rady nadzorczej
W świetle nowych przepisów członkowie rady nadzorczej będą mogli żądać od członków zarządu, osób zatrudnionych
lub prokurentów przygotowanie sprawozdania z działalności rady nadzorczej z okresu 12 miesięcy. Rada nadzorcza
otrzyma również prawo do powoływania komitetów rady nadzorczej w wersji doraźnej lub stałej na podstawie przyjętej
uchwały.

Posiedzenia rady nadzorczej z białym rewidentem
Każde posiedzenie rady nadzorczej powinno odbywać się w obecności białego rewidenta. Pod tą nazwą kryje się osoba
uprawniona do kontrolowania działalności spółki przez cykliczną ocenę sprawozdania finansowego oraz sposobu
podziału zysków z działalności takiej instytucji. Dotyczy to także tych spółek, które podlegają badaniu ustawowemu.

Odpowiedzialność członków rady nadzorczej według business judgment rule
Członkowie rady nadzorczej, a także samego zarządu zgodnie z nowelizacją przyjętej ustawy zostają zwolnieni z
odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody wyrządzone tej samej spółce. Warunkiem skorzystania z tego przepisu jest
udowodnienie, że wszystkie działania były prowadzone w ramach uzasadnionego ryzyka gospodarczego z pełną
lojalnością wobec spółki.

Rozszerzenie katalogu przestępstw, które wykluczają pełnienie funkcji w KSH
Aktualizacji uległa także lista przestępstw i przepisów karnych, które uniemożliwiają pełnienie poszczególnych funkcji w
spółkach. Tylko prawomocne skazanie jest przeszkodą do pełnienia kluczowych funkcji.

Podsumowanie: dlaczego warto śledzić wprowadzane zmiany w Kodeksie spółek handlowych?

Zmiany, które wejdą w życie 13 października 2022 roku, mają sprawić, że działalność spółek na podstawie nowego
Kodeksu spółek handlowych będzie przejrzysta. W efekcie ma to doprowadzić do mniejszej liczby nadużyć względem
prawa oraz do zmniejszenia nieprawidłowości, których dotychczas dopuszczali się członkowie zarządów w radach
nadzorczych.

Szukasz ekspertów, którzy pomogą Ci wprowadzić w życie wszystkie zmiany z zakresu spółek handlowych? Skorzystaj z
naszej pomocy. Chętnie zajmiemy się rozliczaniem kolejnej spółki.