korekta importu usług 02.03.2021

Korekta importu usług – jak ją rozliczyć?

Przejawem rosnącej globalizacji jest niemal bezproblemowy przepływ handlowy. Dlatego nikogo już nie dziwi fakt podjęcia współpracy z kontrahentem spoza granic kraju. Usługi wykonywane na terytorium RP przez zagranicznego wykonawcę mają rozmaity charakter. Poprzez usługi doradcze, szkoleniowe, a w niektórych przypadkach także zarządcze. W konsekwencji, nabywanie usług od kontrahentów z zagranicy wymaga od czynnych podatników VAT ich prawidłowego rozliczenia. Ze względu na to, że rozliczenie nabycia usług zagranicznych jest bardziej skomplikowane od tych krajowych, zdarzają się błędy. W rezultacie należy przygotować dokument, jakim jest korekta importu usług. Czym jest oraz jak ją rozliczyć? Tego dowiesz się z dzisiejszego artykułu.

Zacznijmy od podstaw – czym jest import usług?

Import usług jest zakupem usługi, świadczonej przez zagranicznego kontrahenta. Nabywca takiej usługi jest zobowiązany rozliczyć VAT na zasadzie samo obliczenia, tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia. Dzięki temu, podmiot zagraniczny nie ma konieczności rejestrowania się dla celów VAT w Polsce i rozliczenia polskiego podatku z tytułu świadczonych tu usług. Rozliczenie to zrobi za niego polski usługobiorca, będący podatnikiem VAT.

Wystarczającą dokumentacją do rozliczeń podatkowych VAT jest oryginalna faktura wystawiona podatnikowi przez usługodawcę. Jeśli zdarzy się, że nie posiadamy tego dokumentu, nie ma powodów do obaw. Wystarczy jakikolwiek dowód w formie materialnej, np. wyciąg bankowy lub korespondencja z usługodawcą.

Praktyczna rada!

Wynagrodzenie za importowane usługi określane jest najczęściej w walutach obcych. Warto pamiętać, że w celu ustalenia podstawy opodatkowania, konieczne jest ich przeliczanie na polskie złote. Następuje to według średniego kursu waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy, poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Podsumowując – jako podatnik, masz obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu nabycia importu usług, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • miejscem świadczenia usługi jest terytorium Polski,
 • usługę świadczy podatnik, który nie posiada na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Korekta importu usług – podatek VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • import towarów i usług na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika również tzw. zasada terytorialności. Zgodnie z nią, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium Polski.

W przypadku importu usług, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych.

Zgodnie z nimi, należy przyjąć, że:

 • obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi,
 • jeśli czynności te powinny być potwierdzone fakturą – z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu od wydania towaru lub wykonania usługi.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty. W szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek lub ratę. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania, w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Korekta importu usług

Czynności podatkowe związane z importem usług często budzą wiele wątpliwości, stąd pojawiają się błędy w deklaracjach. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu. Może ona dotyczyć każdej pozycji deklaracji, np.:

 • określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
 • wysokości kwoty zwrotu podatku,
 • innych danych zawartych w treści deklaracji (np. adresu, nr NIP).

Przyczyną korekty może być w szczególności błąd lub pomyłka. Czasami zdarza się również, że strony umówiły się – już po wykonaniu usługi – na wyższe wynagrodzenie. Wtedy przyczyną korekty może być także nowa okoliczność, niemożliwa do przewidzenia w chwili dokonania transakcji.

Korekta importu usług polega na ponownym – poprawnym już – wypełnieniu jej formularza, z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Skorzystanie z instytucji korekty deklaracji usług powoduje, że złożona deklaracja korygująca zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację. Dodatkowo, pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiające jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej.

Żadne przepisy nie wskazują terminu, w jakim należałoby dokonać korekty dotyczącej importu usług. W praktyce przyjęło się, że w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błąd lub pomyłka, należy ją rozliczyć za okres, w którym należało prawidłowo wykazać transakcję (tzw. rozliczenie „wstecz”). Natomiast gdy przyczyną korekty są nowe okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili dokonania transakcji – należy ją rozliczyć „na bieżąco” za okres, w którym nastąpiło otrzymanie faktury.

Praktyczna rada!

W przypadku korekty importu usług np. z datą wsteczną – przyjmuje się, iż przy rozliczaniu korekt stosowany powinien być – co do zasady – kurs pierwotny. Innymi słowy – kurs właściwy dla korygowanego zdarzenia.

Korekta importu usług – podsumowanie

Nabywanie usług od zagranicznych kontrahentów stało się bardzo powszechne. W konsekwencji, wymaga to od podatników podjęcia odpowiednich działań, w postaci rozliczania podatku VAT na innych zasadach, niż ma to miejsce w przypadku nabycia usług od krajowych przedsiębiorców. Warto więc znać przepisy podatkowe, aby nie popełnić błędu przy rozliczaniu. A jeśli już do tego dojdzie – z jakiejkolwiek przyczyny – warto wiedzieć, że istnieje coś takiego, jak korekta importu usług.